images

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”. Oferty należy składać do 4 grudnia 2015 r.

Celem zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2016”wynikającym z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2016 r. jest wzmocnienie wizerunku Polski wśród społeczności międzynarodowej poprzez:

 1. inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;
 2. aktywizację międzynarodowej debaty publicznej w obrębie priorytetów wskazanych w par. 2 ust. 3 regulaminu konkursu;
 3. wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych, w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;
 4. zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;
 5. wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski, w tym przeciwdziałanie negatywnym stereotypom;
 6. wzmocnienie rozpoznawalności marki Polska w oparciu o założenia dokumentu „Zasady komunikacji marki POLSKA”; dokument ten stanowi załącznik nr 5 do regulaminu konkursu.

Projekty zgłoszone w konkursie realizując cele określone w pkt. 1 powinny odnosić się do następujących priorytetów MSZ w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej na 2016 r.:

 1. promocja wkładu Polski w budowanie nowego ładu europejskiego po 1989 roku;
 2. promocja międzynarodowych działań Polski na rzecz demokratyzacji, dialogu międzykulturowego oraz umacniania społeczeństwa obywatelskiego;
 3. promocja przemysłów kreatywnych;
 4. promocja rozwoju polskich miast;
 5. promocja nauki języka polskiego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

3 900.000,00 (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy) PLN.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

O przyznanie dofinansowania w konkursie, zgodnie z art. 127 ust.1 pkt. 1 lit b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.), mogą ubiegać się również niepubliczne szkoły wyższe.

Więcej informacji na stronie NGO