ngoDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MPiPS, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w Programie Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój, ogłasza konkurs na realizację projektu, w ramach którego zostanie opracowane i wdrożone narzędzie służące weryfikacji rozwiązań dotyczących deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach.

Wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z typem beneficjenta wykazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, jest:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe; podmioty ekonomii społecznej;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej;
 • samorząd gospodarczy i zawodowy;
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER;
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • przedsiębiorcy.

Jednocześnie, wnioskodawcą w projekcie, zgodnie z kryterium dostępu, jest podmiot posiadający doświadczenie w realizacji przedsięwzięć badawczych dotyczących łącznie polityki społecznej oraz finansów publicznych w odniesieniu do zadań samorządu terytorialnego. Jednocześnie Wnioskodawca zapewni, że w skład zespołu realizującego projekt wejdą min. 3 osoby, z których min.:

 1. 1 osoba dysponuje min. 3 letnim doświadczeniem w zakresie badania efektywności finansów publicznych.
 2. 1 osoba posiada doświadczenie w stworzeniu min. 3 elektronicznych narzędzi analitycznych.
 3. 1 osoba jest autorem lub współautorem min. 1 wydanej publikacji dotyczącej polityki rodzinnej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000 zł. Poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 4 000 000 zł

Termin rozstrzygnięcia konkursu nie został określony.

Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15.

Więcej szczegółów na stronie NGO