FIO_MPiPS_logo1-2

W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich z 1 września 2015 r.,

Departament Pożytku Publicznego informuje

o naborze uzupełniającym ofert na realizację zadań w Komponencie Działań Systemowych, w zakresie tematycznym 3 – Wsparcie dla organizacji realizujących projekty w zakresie działań strażniczych.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu FIO w 2016 r. część B rozdział II – Komponent działań systemowych w Priorytecie 4, nabór uzupełaniający zostaje ogłoszony w związku z niewyłonieniem przez Zespół Oceny Projektów oferty przeznaczonej do dofinansowania w ramach wymienionego zakresu tematycznego.

Do trybu i kryteriów naboru ofert zastosowanie ma Regulamin Konkursu FIO w 2016 r.

Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 2 listopada 2015 r. do 24 listopada 2015 r. do godziny 16:15

Generator Ofert znajduje się pod linkiem: https://fio2.mpips.gov.pl/edycja7/

Więcej informacji na stronie pozytek.gov.pl

; ;