ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngopl

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania: „Pomoc humanitarna na rzecz Ukrainy 2015 r.”. Oferty można składać do 12 listopada 2015 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych w Ukrainie, przebywających w obwodach charkowskim lub/i zaporowskim lub/i dniepropietrowskim w zakresie przygotowania ludności do zimy (winteryzacja).

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania wynosi:

Środki finansowe na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w konkursie w wysokości 1 000 000 zł. (słownie: jeden milion złotych) będą pochodzić z funduszy partnerskich (ang. counterpart funds – CPF), które są środkami publicznymi w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), maksymalna wnioskowana kwota dotacji wynosi 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych).

Więcej na stronie NGO