UOKiK-logo

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Realizacja zadania: Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów w okresie 1-31 grudnia 2015

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2015 roku do godz. 11:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Kancelaria Ogólna

Więcej na stronie internetowej

; ;