Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza do zgłaszania uwag i opinii od 14 do 24 września 2018 r.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: DzU z 2018 poz. 450 ze zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019″. W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu.

Projekt programu dostępny jest:

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 do 24 września 2018 r. za pomocą formularza w wersji Word dostępnego na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej UMWP oraz podczas spotkań konsultacyjnych.

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres e-mail: m.julkowska@pomorskie.eu do 24 września 2018 roku do godziny 15.45.

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Osobami do kontaktu są:

  • Agata Chrul, kierownik Biura ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 32 68 572
  • Magdalena Jułkowska, pracownik Biura, tel. 58 32 68 897

Do pobrania:

Za: pomorskie.eu