Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego,
na wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni. 

 
Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817   z późn. zm.)

1. Działania mają obejmować: terapię, opiekę, profilaktykę na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 3-7 lat oraz wsparcie ich rodzin itp.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 135.000zł brutto.
Realizacja zadania powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 15 stycznia 2018 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2018 r.

2. Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 21 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.

3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności:

a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,
d. informacje o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
e. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
f. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego itp.

6.  Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć:

a. bilans za 2016 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2016 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały Nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarte w karcie oceny oferty tj.:
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta TAK/NIE,
b. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) 5 pkt.,
c. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 15 pkt.,
d. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 10 pkt.,
e. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie 30 pkt.,
f. kompleksowość rozwiązań i działań proponowanych do realizacji w ramach projektu 15 pkt.,
g. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów 15 pkt.,
h. ocena identyfikacji potrzeb dzieci i rodziców 10 pkt.
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje, prowadzące działalność na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. złożone poprzez system www.witkac.pl
e. zawierające komplet niezbędnych załączników,
f. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 stycznia 2018 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

11. Na realizację zadań związanych z prowadzeniem ośrodka wczesnej interwencji dla dzieci w wieku 3-7 lat, mieszkańców Gdyni przeznaczono w: 2016 r. – 135.000 zł, 2017 r. – 135.000 zł.

Za: Gdynia.pl