ngo

Organizacja pozarządowa, jeśli jest niesłusznie obrażana, rozpowszechnia się na jej temat nieprawdziwe, szkalujące, obraźliwe informacje, może się bronić. Więcej: POWINNA! Dla jej otoczenia będzie to ważny sygnał – naruszanie naszego dobrego imienia nie przechodzi bezkarnie.

Dobrego imienia może bronić nie tylko osoba fizyczna

Większość z nas orientuje się, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, podlegają ochronie prawnej. Wiemy, że niezależnie np. od roszczeń wynikających z prawa autorskiego bądź przepisów o danych osobowych, możemy chronić swoją twórczość lub prywatność, cześć i dobre imię. Przepisy o ochronie dóbr osobistych stosujemy wówczas, gdy nie dysponujemy szczegółowym przepisem pozwalającym na ochronę tych sfer (prywatność, cześć itp.).

Mniej osób wie, że ochrona dóbr osobistych z art. 23 Kodeksu Cywilnego ma również zastosowanie do osób prawnych – wskazuje na to artykuł 43 KC. Ponadto, na mocy art. 331KC ochrona taka przysługuje także jednostkom niemającym osobowości prawnej.

Dobra osobiste może więc chronić stowarzyszenie zarejestrowane w KRS, stowarzyszenie zwykłe (z ułomną osobowością prawną), fundacja, spółdzielnia socjalna czy organizacja kościelna.

Czytaj dalej