ministerstwo_spraw_zagranicznych_MSZ_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”. Oferty należy składać do 22 lipca 2016 r.

Celem zadania publicznego jest:

wyłonienie najlepszych projektów humanitarnych na realizację zadania publicznego na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych i/lub uchodźców oraz na rzecz ludności lokalnej w Jordanii, Libanie, Autonomicznym Regionie Irackiego Kurdystanu oraz Ukrainy w obwodach charkowskim lub/i dniepropietrowskim lub/i zaborowskim.

Celem zadania publicznego jest w szczególności:

Wyłonienie najlepszych projektów modułowych realizowanych sekwencyjnie w latach 2016 – 2017, zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu, w następujących obszarach tematycznych:

Jordania: edukacja / schronienie / zdrowie;

Liban: edukacja / schronienie / zdrowie;

Autonomiczny Region Irackiego Kurdystanu: edukacja / schronienie / zdrowie;

Ukraina: zdrowie / opieka społeczna / edukacja.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 7 500 000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu konkursu.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania oferty, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników zamieszczono na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych:www.msz.gov.pl, www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Regulamin konkursu „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”.
  2. Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dofinansowanie w konkursie.
  3. Istotne Postanowienia Umowy.
  4. Wytyczne użycia znaku graficznego.
  5. Oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania oferenta.
  6. Wzór oferty.
  7. Wzór harmonogramu.
  8. Wzór budżetu.

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

I moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

II moduł zadania należy zrealizować nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.msz.gov.pl,www.polskapomoc.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie i Ukrainie 2016”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8:15 – 16:15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w 22 lipca 2016 r. (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs