2000px-POL_Gdynia_COA.svg
Prezydent Miasta Gdyni
ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji
podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego,
na realizację programu pilotażowego „Od drzwi do drzwi”

 

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 48 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), § 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29 poz. 172)

1. Działania mają obejmować:
a. zapewnienie transportu „Od drzwi do drzwi” osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się, w tym poruszającym się na elektrycznych wózkach inwalidzkich zgodnie z warunkami i zasadami opisanymi w punkcie 1.1.;
b. transport musi odbywać się w pojeździe posiadającym klimatyzację oraz miejsce dla jednego opiekuna osoby niepełnosprawnej;
c. zapewnienie pojazdu zastępczego na czas awarii, który musi zapewniać co najmniej takie same warunki jazdy jak pojazd wykorzystywany wcześniej;
d. umieszczenie na głównej stronie internetowej podmiotu realizującego zadanie informacji o możliwości i warunkach korzystania z usługi „Od drzwi do drzwi”.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 60.000zł brutto.
1.1. Warunki i zasady korzystania z transportu „Od drzwi do drzwi”.
a. przez pojęcie „transport od drzwi do drzwi” rozumie się: pomoc od wyjścia z mieszkania, dotarcie do samochodu, transport, dotarcie do drzwi miejsca przeznaczenia,
b. do korzystania z transportu „Od drzwi do drzwi” uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane w Gdyni – na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
c. do korzystania z transportu „Od drzwi do drzwi” uprawnione są osoby z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudność w poruszaniu się niezależnie od przyczyny,
d. opłata za jednorazową pomoc i przejazd w granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie od odległości wynosi 12 zł,
e. opłata za przejazd 1 opiekuna nie jest pobierana,
f. opłata za postój na życzenie osoby niepełnosprawnej wynosi 36 zł za każdą godzinę,
g. rezygnacja z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu wynosi 12 zł,
h. przewozy zamawiane są pod numerem (numer wskazany w ofercie), od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6:00 do 22:00.

2. Na realizację w/w zadania nie przeznaczono w 2014 r. i 2015 r. środków.

3. Termin składania ofert ustala się do 15 lipca 2016 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Głównej Urzędu Miasta Gdyni – 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. Wskazany termin dotyczy także ofert wysłanych pocztą. Na kopercie zawierającej ofertę powinna być umieszczona nazwa podmiotu składającego ofertę oraz napis „Konkurs: Od drzwi do drzwi”.
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2016 r. i zakończyć się nie później niż 31 października 2016 r.

4. Dotacja nie może być udzielona na: już realizowane zadanie, które jest dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

5. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

6. Oferta musi zawierać:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania przy założeniu, że dziennie będzie realizowanych 5 transportów,
d. wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% całego kosztu zadania,
e. kosztorys musi zawierać:
– średnią cenę usługi (opłata początkowa + koszt przejazdu 10 km z osobą niepełnosprawną + koszt czasu usługi),
– koszt wynagrodzenia kierowcy brutto za 8 godzin pracy,
– koszty pochodne wynagrodzenia kierowcy (koszty pracodawcy),
– inne planowane koszty osobowe,
– koszt wynajmu/dzierżawy ubezpieczonego pojazdu,
– koszt promocji projektu,
– koszt przygotowania jednego kierowcy do pracy z osobą niepełnosprawną,
– inne planowane koszty.
Jeżeli którykolwiek z wymienionych kosztów nie będzie ponoszony to należy taką informację umieścić w punkcie IV.3. oferty, poniżej zapisu „Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu”;
f. przedstawienie prostego sposobu dokumentowania rozliczenia kosztów przejazdu z osobą niepełnosprawną,
g. informację o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę, w zakresie dotyczącym zadania ogłoszonego w konkursie,
h. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
i. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Wzór oferty można otrzymać w Gdyńskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych lub pod adresem internetowym: www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/305_29913.html

7. Do oferty należy dołączyć:
a. bilans za 2015 r.,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2015 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

8. Dokonanie wyboru oferty.
8.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
8.2. Kryteria brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru:
a. ocena kosztów realizacji zadania (50 pkt),
b. ocena dokumentowania rozliczenia kosztów przejazdu z osobą niepełnosprawną (10 pkt),
c. ocena zakładanej wykonalności zadania, w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania (10 pkt),
d. ocena trwałości / ciągłości zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt),
e. ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych (10 pkt),
f. ocena zakładanej efektywności wykorzystania dotacji (10 pkt).
8.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. zawierające komplet niezbędnych załączników,
e. złożone w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.

9. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

10. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 27 lipca 2016 r.

11. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

Za: UM Gdynia