logo

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do lektury raportu będącego podsumowaniem projektu POPOP.

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi sprawozdanie z badania jakościowego przeprowadzonego wśród osób pracujących w NGO. Badanie miało na celu diagnozę sytuacji osób pracujących w polskich organizacjach pozarządowych, a w szczególności identyfikację problemów pracowniczych charakterystycznych dla trzeciego sektora i próbę nakreślenia ich przyczyn.  Drugą część publikacji stanowią komentarze eksperckie i rekomendacje dla pracowników i zarządów NGO. Ich autorami są dr hab. Marek Rymsza, Łukasz Broniszewski, Lidia Kuczmierowska, Joanna Kamińska, a także Komisja Pracujących w Organizacjach Pozarządowych OZZ IP. Redaktorką publikacji jest Agnieszka Kaim.

Jak pisze prof. dr hab. Maria Mendel: „Opracowanie przedłożone mi do recenzji jest (…) jednym z najważniejszych, aczkolwiek nie najważniejszym rezultatem (…) projektowego przedsięwzięcia. Zdecydowanie za najistotniejsze uznałabym – po pierwsze – ową ad hoc nasiloną współ-obecność realizatorów projektu w zaskakujących, przełomowych i niełatwych chwilach w historii NGOs, oraz – po drugie – zainicjowanie przez nich współ-myślenia o perspektywach dla podmiotowej formuły kreowania organizacji pozarządowych w Polsce przez jej pracowników. (…) Przedstawiany w recenzowanym opracowaniu materiał nie tylko odnosi się do tych przełomowych wydarzeń, ale i znakomicie, w sposób krytyczny je rekonstruuje, osadzając je w perspektywie gorącego aktualnie pytania o możliwości poprawy warunków pracy kadry polskich organizacji pozarządowych.”

Publikacja jest bezpłatna, będzie dystrybuowana pocztą, przede wszystkim wśród ośrodków wsparcia NGO.

Raport jest dostępny także w wersji elektronicznej:

PDF 

Wydano w ramach projektu „Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Za: Prawa Osób Pracujących w Organizacjach Pozarządowych