Do 1 kwietnia 2016 r. można zgłaszać wnioski do otwartego konkursu ofert na prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań międzypokoleniowych, wspomagających proces rewitalizacji na obszarze priorytetowym objętym Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku poprzez wsparcie i rozwój wspólnot sąsiedzkich w latach 2016-2017. Miasto st. Warszawa przeznaczyło na ten cel 1,6 mln zł, po 800 tys. zł na każdy rok.

Gdzie?

Zacznijmy od terenu, na którym mogą być realizowane zadania, których dotyczy konkurs, ponieważ kwestia ta budzi wątpliwości. Teren ten to obszar priorytetowy określony dla Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, w którego granicach mieści się Praga Północ, Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy oraz Kamionek. Szczegółowa mapa znajduje się na 28 str. ZPR. Nie dotyczy zaś pozostałych obszarów włączonych do ZPR-u, a znajdujących się w dzielnicach: Mokotów, Bemowo, Włochy i Ursus!

Proponowane przez wnioskodawców działania mogą jednak wykraczać poza wskazane obszary, przykładem może być wspólna wycieczka mieszkańców jakiejś kamienicy poza teren włączony do ZPR-u. Kryterium geograficzne dotyczy bowiem nie tyle miejsca prowadzonej aktywności, co głównego odbiorcy i uczestnika przewidzianych w zadaniach działań – lokalnej wspólnoty, społeczności złożonej z mieszkańców wspólnego podwórka, czy kwartału ulic.

Co?

Intencją konkursu jest, by realizacja wyłonionych zadań przyczyniała się do integracji, samoorganizowania i zaangażowania mieszkańców w różne formy aktywności oraz rozwoju lokalnych wspólnot, które w przyszłości będą mogły inicjować własne, oddolne projekty i działania, a nawet tworzyć struktury lokalnych organizacji pozarządowych (jednym z założeń ZPR-u jest przyczynienie się powstania większej liczby lokalnych organizacji).

Jak czytamy w ogłoszeniu, miasto oczekuje, że składane wnioski będą przewidywać działania obejmujące różnorodną ofertę: kulturalną, społeczną, edukacyjną i rekreacyjną, oraz że przewidziane zostaną mechanizmy włączania w te aktywności różnych grup, w szczególności defaworyzowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami i osób w wieku 60+. Nie ma jednak wymogu, by oferty przewidywały działania we wszystkich wymienionych obszarach tematycznych.

Chociaż – jak zauważa Stefan Bobrowski z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – im oferta będzie bardziej różnorodna, tym lepiej.

Jednym z obligatoryjnych i istotnych elementów oferty jest opis grupy docelowej, czyli lokalnej wspólnoty z obszaru, w którym realizowane będą planowane działania. Taki opis powinien uwzględniać m.in.: cechy danej wspólnoty, analizę zasobów, potrzeb i struktury społecznej mieszkańców, a w sposób szczególny uwzględniać osoby z grup defaworyzowanych. Zaplanowany w ofercie udział i zaangażowanie osób z tych grup powinny być pochodną opracowanej przez wnioskodawców diagnozy.

– Nie chcemy tworzyć sztucznych sytuacji, by np. osoby z niepełnosprawnościami były przewożone autokarami w celu uzyskania wyższych wskaźników – uzupełnia Bobrowski. – Dlatego prosimy organizacje o stworzenie opisu grupy docelowej, przedstawiającego m.in. strukturę społeczną wspólnoty lokalnej, z którą będą współpracować. Chodzi o dostosowanie działań do grupy odbiorców, a nie grupy odbiorców do projektowanych działań. Jeżeli w danej wspólnocie są osoby z niepełnosprawnościami, to chcielibyśmy, żeby w ofercie zaproponowane były działania mające na celu ich aktywizację. W takim wypadku wskaźniki, dotyczące takich osób powinny być zrealizowane. Odbiorcami działań mogą być jednak wszyscy mieszkańcy terenu priorytetowego. Zależy nam na stworzeniu przestrzeni do aktywnego udziału mieszkańców w procesie rewitalizacji. Liczymy, że organizacje zrobią faktyczne rozpoznanie terenu i działania będą dobrze zaprojektowane.

Kto?

O przyznanie dofinansowania w konkursie mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jednak intencją miasta jest, by zadania były realizowane wspólnie przez różnych lokalnych aktorów (organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorcy), ze szczególnym uwzględnieniem roli samych mieszkańców.

– Chcemy, żeby wydarzenia lokalne i sąsiedzkie miały naprawdę taki charakter – mówi dalej Bobrowski. – Dużo cenniejsze są dla nas wydarzenia faktycznie robione przez sąsiadów, a jedynie wspierane przez organizacje, a nie organizowane za nich. Kładziemy duży nacisk na partycypację i współudział mieszkańców w projektowaniu i realizacji działań. Zrobienie 20 pikników przy odpowiednim budżecie nie jest trudne, wyzwaniem dopiero jest maksymalne włączenie w ich organizację i realizację mieszkańców i sprawienie, by piknik stał się ważnym wydarzeniem sąsiedzkim, które wzmacnia lokalną wspólnotę, integruje ją i wykorzystuje jej potencjał. Ważną cechą terenów rewitalizowanych, którą chcemy wspierać i rozwijać jest, niespotykane w innych częściach Warszawy, poczucie lokalnej tożsamości i przynależność do niej. Zależy nam, żeby proponowane działania wykorzystały i wzmocniły tę cechę w taki sposób, aby efektem, który zostanie po konkursie, były bardziej świadome wspólnoty, angażujące się w sprawy ich dotyczące i aktywnie uczestniczące w życiu miasta.

Chociaż międzysektorowość oferty jest premiowana, bardziej chodzi o jakość współpracy. Warto dodać, że oferentami nie muszą być organizacje praskie. Organizatorzy konkursu zdają sobie sprawę z tego, że na Pradze stowarzyszeń i fundacji nie jest dużo, nie chcą więc ograniczać konkursu tylko do nich. Kluczowy jest udział lokalnych, praskich wspólnot.

– Widzę potencjał w małych projektach. Im więcej wspólnot lokalnych będzie zaangażowanych, tym lepiej – dodaje Bobrowski. – Zakładamy, że jedna oferta może dotyczyć kilku tego typu wspólnot. Chcemy jednak, by każda z tych wspólnot została potraktowana osobno i żeby na każdą z nich były zaproponowane działania, które wynikają z konkretnych potrzeb, możliwości i potencjału danej społeczności.

Jak?

Miasto chce, by zaproponowane działania były kompleksowe, zintegrowane i innowacyjne. Jak rozumieć te pojęcia? Kompleksowe – chodzi o to, by oferta obejmowała różne obszary tematyczne. Zintegrowane – by w sposób mądry były ze sobą połączone, by się nawzajem uzupełniały. By było jasne, że chodzi o ofertę spójną z opisem lokalnej wspólnoty, przyjętymi założeniami, celami i wspólną realizacją. Innowacyjne – tutaj nie chodzi o innowacyjność na skalę ogólnopolską, czy nawet warszawską, lecz – jak wyjaśnia Stefan Bobrowski – działania proponowane przez organizacje mają być przede wszystkim innowacyjne dla nich.

– Chcemy, by organizacje – poprzez ten konkurs – się rozwijały – tłumaczy urzędnik. – Dotykamy obszaru nowego dla większości organizacji, które działają na Pradze. Mało jest takich, które podejmują się animacji społeczności lokalnej i wspierają jej rozwój. Zależy nam na tym, żeby działania, które zaproponują, były dla nich nowe. Nie chcemy finansować stałej działalności organizacji.

Pierwszy taki konkurs

Jest to pierwszy konkurs ogłoszony przez Urząd miasta Warszawy i stworzony przez kilka biur. Początkowo każde z biur zamierzało ogłosić własne konkursy na działania, które leżą w ich kompetencjach. Uznano jednak, że obszar ZPR jest na tyle mały, że warto połączyć siły i zrobić jeden konkurs, który będzie dotyczył różnych obszarów tematycznych: kultury, edukacji, sportu, rekreacji. Pracując nad uszczegółowieniem kryteriów uznano, że podstawowym będą wspólnoty lokalne, do których działania mają być kierowane.

W komisji konkursowej, obok przedstawicieli strony społecznej, znajdą się przedstawiciele wszystkich biur zaangażowanych w ZPR: Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji, Pomocy i Projektów Społecznych, Polityki Lokalowej i Rewitalizacji oraz Centrum Komunikacji Społecznej. Będzie więc to historyczna w swoim składzie i rozmiarze komisja.

– Traktujemy ten konkurs jako eksperyment. Zarówno dla Miasta, które uczy się międzysektorowej współpracy oraz wspólnego definiowania i zlecania zadań, jak również dla organizacji, które przyzwyczajone są do realizowania zadań samodzielnie i na rzecz określonych odbiorców – mówi Bobrowski. – Tutaj kładziemy nacisk na współpracę i realizowanie zadania nie „na rzecz”, a „ze” zróżnicowaną społecznie lokalną wspólnotą. Liczymy, że oferty, które spłyną, będą obszarowo tak rozłożone, że nie będą sobie za bardzo wchodzić w paradę. Chociaż zakładamy, że taka sytuacja może wystąpić. Jeśli tak będzie, komisja konkursowa postara się znaleźć dobre rozwiązanie. Mamy nadzieję jednak, że przygotowując ofertę czy robiąc opis grupy docelowej, organizacje planujące działania na tym samym terenie spotkają się, co zaowocować może połączeniem sił i złożeniem oferty wspólnej.

Oferty należy składać do 1 kwietnia 2016 roku do godz. 16.00 w sekretariacie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Senatorskiej 27 pokój 136 (liczy się data wpływu) lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Centrum Komunikacji Społecznej: ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa (liczy się data wpływu do urzędu). Pytania dotyczące konkursu można kierować do Stefana Bobrowskiego, mejlowo: sbobrowski@um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 443 01 44.

Za: NGO

; ;