gdańsk_pomorskieeu_logo

Zarząd Województwa Pomorskiego wyznacza dodatkowy termin składania ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2016 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji.

Oferty konkursowe należy składać w terminie od 23 lutego do 15 marca 2016 r.

w Kancelarii Ogólnej
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk
ul. Okopowa 21/27
w godz. 7.45 – 15.45

bądź za pośrednictwem poczty w kopercie opisanej:
„KONKURS – Organizacje pozarządowe – Edukacja – NIE OTWIERAĆ”

Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku Nr 2 do Uchwały. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu.

Do pobrania:

Za: pomorskie.eu