ministerstwosportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 r. Oferty należy składać do 19 lutego 2016 r.

Zadania realizowane w ramach konkursu
I. upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych:

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Cele i priorytety konkursu.
Główne cele:
• zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
• promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
• promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;
• przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
• niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Priorytety:
• inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, w szczególności wśród rodzin, seniorów, dzieci i młodzieży, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, osób defaworyzowanych;
• promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej służących solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej;
• integrowanie i angażowanie organizacyjne i finansowe jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów do szerokiej współpracy przy realizacji przedsięwzięć z obszaru sportu powszechnego.

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 19 lutego 2016 roku.

Datą złożenia oferty jest data:
– osobistego dostarczenia wniosku do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki albo data stempla pocztowego
oraz
– wysłania elektronicznego w systemie AMODIT (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków).

Oferty o dofinansowanie złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Za: NGO