Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu Erasmus+ na 2017 rok (EAC/A03/2016).

Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

 • mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego
 • wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego
 • wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • sojusze na rzecz wiedzy
 • budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

 • usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

Działania „Jean Monnet”

 • katedry „Jean Monnet”
 • moduły „Jean Monnet”
 • centra doskonałości „Jean Monnet”
 • wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
 • sieci „Jean Monnet”
 • projekty „Jean Monnet”

Sport

 • współpraca partnerska
 • małe partnerstwa współpracy
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie):

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,
 • kraje kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z krajów partnerskich.
Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 2 157,1 mln euro:

 • kształcenie i szkolenie: 1 905,4 mln euro
 • młodzież: 209,1 mln euro
 • działania „Jean Monnet”: 10,8 mln euro
 • sport: 31,8 mln euro

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmian do nich, opublikowanych na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm, pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązują­cego w Brukseli.

Działanie 1
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 2 lutego 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 4 października 2017 r.
Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego – 26 kwietnia 2017 r.
Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego – 5 kwietnia 2017 r.
Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 16 lutego 2017 r.

Działanie 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia – 29 marca 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 2 lutego 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 26 kwietnia 2017 r.
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 4 października 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 9 lutego 2017 r.
Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2017 r.

Działanie 3
Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 2 lutego 2017 r.
26 kwietnia 2017 r., 4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu
Współpraca partnerska – 6 kwietnia 2017 r.
Małe partnerstwa współpracy – 6 kwietnia 2017 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 6 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami oraz instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.

Za: NGO