Znamy już regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2017. Maksymalna kwota dotacji to 200 tys. zł.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych będą mogły ubiegać się o dotacje w wysokości 20 tys.-200 tys. zł. w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.

„Chcemy w sposób jak najpełniejszy wykorzystać potencjał seniorów i stworzyć przestrzeń dla rozwoju osób starszych” –  powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Celem Programu ASOS jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych. Na jego realizację w latach 2014-2020 przeznaczono kwotę 280 mln zł. Ze środków mogą korzystać m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Wymagany wkład własny to minimum 10% wartości projektu.

W konkursie w szczególności będą promowane inicjatywy, nakierowane na:

 • popularyzację zdrowego trybu życia,
 •  rozwój wolontariatu osób starszych,
 • popularyzowanie działalności Rad Seniorów (tworzenie nowych, wzmacnianie istniejących),
 • na rzecz osób starszych z chorobami otępiennymi.

Najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednich edycji konkursu dotyczą m.in.:

 •  wydłużenia terminu realizacji zadań o 2 miesiące – od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 •  usunięcia limitu dotyczącego występowania w roli Partnera tylko w jednej ofercie;
 • zwiększenia liczby oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej uprawnionych do złożenia oferty do 3;
 • poszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie;
 •  wprowadzenia kryteriów strategicznych;
 • zmiany wzoru oferty i karty oceny;
 • rozdzielenia oceny formalnej od oceny merytorycznej;
 • zmiany zasad kierowania do oceny 3 eksperta;
 • rezygnacji z wymogu dostarczenia weksla in blanco i deklaracji wekslowej w przypadku projektów dofinansowanych na kwotę powyżej 150 tys.;
 • usunięcia zapisu dotyczącego nie dopuszczaniazłożenia oferty o tej samej treści lub zbieżnej w więcej niż 30% w stosunku do oferty dofinansowanej w poprzednich edycjach Programu.

Ogłoszenie konkursu w ramach edycji 2017 Programu ASOS planowane jest na drugą połowę listopada br

 

Więcej informacji