Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło gdańskie poszukuje odpowiedzialnej osoby na stanowisko streetworker w środowisku osób bezdomnych. w projekcie „Skutecznie do celu.

Kompleksowe wsparcie samotnych osób bezdomnych w procesie wychodzenia z bezdomności”.

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

• monitoring środowiska przebywania osób bezdomnych,
• nawiązanie kontaktu, czyli pierwszy kontakt z osobą bezdomną i próba nawiązania relacji,
• przekazywanie informacji osobom bezdomnym o możliwościach uzyskania pomocy, motywowanie do skorzystania z pomocy odpowiednich placówek,
• interwencja, czyli działania w celu ochrony zdrowia i życia osób bezdomnych,
• towarzyszenie osobom bezdomnym w drodze do adekwatnych dla ich sytuacji placówek pomocy społecznej,
• uzupełnianie mapy miejsc niemieszkalnych,
• współpraca z placówkami dla osób bezdomnych i innymi podmiotami.

Wymagania:

• Preferowane doświadczenie w pracy w obszarze pomocy społecznej, sektorze pozarządowym;
• Mile widziane kursy z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności, profilaktyki uzależnień;
• Otwartość na innych, empatia, odporność na stres;
• Sumienność, samodzielność, odpowiedzialność;
• Umiejętność nawiązywania kontaktu, motywowania, współpracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• aktualne CV wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych na mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych/ tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie wymienionych w ogłoszeniu dokumentów na adres mailowy anna.adamczyk@ab.org.pl, bądź dostarczenie ich osobiście do siedziby Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Władysława IV 12 w Gdańsku Nowym Porcie w terminie do 30 listopada 2016 roku.