pozytek_btn_dzialania_230x220_rdpp_1

 

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

27 stycznia 2016 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W składzie Grupy Roboczej przewidziano trzy miejsca dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym:

 • jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;
 • jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska;
 • jedno miejsce dla przedstawiciela organizacji pozarządowych działających na rzecz włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji.

Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. W jej skład wchodzą przedstawiciele jednostek regionalnych oraz podmiotów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na poziomie ogólnokrajowym. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich funkcjonująca w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 stanowi kontynuację KSOW powstałej w ramach PROW 2007-2013.

Do zadań Grupy Roboczej należy:

 1. akceptacja planu działania, dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian,
 2. opiniowanie sprawozdań i informacji, sporządzanych na podstawie planu działania, w ramach okresowego przeglądu realizacji tego planu i dwuletnich planów operacyjnych, w tym wydawanie rekomendacji w sprawie ich zmian,
 3. zapewnienie wymiany wiedzy tematycznej, analitycznej i ułatwianie współpracy pomiędzy partnerami KSOW przez możliwość tworzenia grup tematycznych na poziomie krajowym.

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące kandydata na członka w szczególności określenie obszaru działania organizacji pozarządowych, które będzie reprezentować w pracach Grupy Roboczej. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 5 organizacji działających w obszarze wskazanym przez kandydata do Grupy Roboczej lub przynajmniej jednej federacji organizacji pozarządowych.

Kandydat ubiegający się o miejsce zarezerwowane dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz:

 • rozwoju obszarów wiejskich powinien przedstawić poparcie przynajmniej 5 organizacji działających na rzecz obszarów wiejskich lub jednej federacji organizacji pozarządowych;
 • ochrony środowiska powinien przedstawić poparcie przynajmniej 5 organizacji działających na ochrony środowiska lub jednej federacji organizacji pozarządowych;
 • włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji powinien przedstawić poparcie przynajmniej 5 organizacji włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji lub jednej federacji organizacji pozarządowych;

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Karta organizacji popierającej kandydata na członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Grupy Roboczej. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl.

Zgłoszenie musi zawierać:

 • skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
 • przynajmniej 5 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wypełnionych przez organizacji działających w obszarze wskazanym przez kandydata lub przynajmniej 1 uzupełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę organizacji popierającej kandydata na członka i zastępcę członka członka Grupy Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wypełnioną przez federację organizacji pozarządowych.

 Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 7 lutego 2016 r.

 

pozytek_btn_dzialania_230x220_rdpp_1

 

Nabór Kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Sterujacego do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia (podkomitetu Komitetu Umowy Partnerstwa)

27 stycznia 2016 r.

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komitetu Setrujacego do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia (podkomitetu Komitetu Umowy Partnerstwa)

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym narzędziem koordynacji interwencji ze środków UE w celu zapewnienia właściwego ukierunkowania interwencji, zapobieganie ich nakładaniu się, zapewnienie efektywności kosztowej oraz precyzyjne dostosowanie interwencji do zidentyfikowanych, na poziomie kraju i poszczególnych regionów, potrzeb.

Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia działa na podstawie decyzji Nr 19 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie powołania podkomitetu ds. zdrowia na lata 2014-2020, a do jego zadań należy m.in.:

1) uzgadnianie Planu działań w sektorze zdrowia uwzględniającego projekty planowane do finansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz regionalnych programów operacyjnych w tym również w obszarze e-zdrowia (…)

2) opracowywanie rozwiązań służących efektywnemu wdrażaniu środków funduszy strukturalnych w sektorze zdrowia;

3) dokonywanie oceny efektywności i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych w sektorze zdrowia;

4) wydawanie rekomendacji dla proponowanych do dofinansowania  projektów pozakonkursowych w sektorze zdrowia na podstawie przedstawionych przez Instytucję Zarządzającą/ Instytucję Pośredniczącą fiszek;

5) ewaluacja Planu działań w sektorze zdrowia i wydawanie rekomendacji dla Instytucji Pośredniczących/Instytucji Zarządzających programami operacyjnymi w części dotyczącej sektora zdrowia;

6) przygotowywanie ekspertyz, opinii, rekomendacji, wytycznych, podręczników itp. jako elementu koordynacji działań podejmowanych w sektorze zdrowia.

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów wKomitecie Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w służbie zdrowia do przesyłania zgłoszeń.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje dotyczące kandydata na członka oraz na zastępcę członka komitetu. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 5 organizacji występujących w imieniu pacjentów i działających na rzecz zdrowia publicznego lub przynajmniej jednej federacji organizacji pozarządowych.

Załącznik nr 1 formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 Karta organizacji popierającej kandydata na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego EFSI ds. zdrowia.

 Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Komitetu. Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szelagowska@mpips.gov.pl

Zgłoszenie musi zawierać:

 • skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
 • przynajmniej 5 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego EFSI ds. zdrowia wypełnionych przez organizacje występujące w imieniu pacjentów i działające na rzecz zdrowia publicznego lub przynajmniej 1 uzupełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę organizacji popierającej kandydata na członka i zastępcę członka Komitetu Sterującego EFSI ds. zdrowia wypełnioną przez federację organizacji pozarządowych.

 Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 7 lutego 2016 r.

 

Za: pozytek.gov.pl

  ; ;