Zapoznaj się z otwartymi konkursami ofert:

1) Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej
– Oferty oraz załączniki w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 8 grudnia 2021 r., godz. 23:59:59.
2) Otwarty konkurs ofert, zadanie publiczne pn.: Prowadzenie Klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
– Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej witkac.pl, w  terminie do dnia 09.12.2021 r. do godz. 1400.
3) Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2022r.
– Termin składania ofert w generatorze www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni wyznacza się do 10 grudnia 2021 roku (piątek).
Decyduje data wpływu oferty do kancelarii, nie data stempla pocztowego. Oferty wpływające po tej dacie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania potwierdzenie złożenia oferty pocztą korespondencję należy kierować na adres: Wydział Kultury, Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
4) Otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego
– Termin składania ofert wyznacza się na dzień 5 grudnia 2021 r. do godziny 23:59:59.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5) Konkurs „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2022-2023
– Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r., godz. 23:59 wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w punkcie VI.5. szczegółowych warunków konkursu.

 Za: Gdynia.pl