Herb_Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni

 na mocy Zarządzenia Nr 3705/15/VII/P z dnia 24 listopada 2015 r.

  ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania – „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni

oraz organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2016 roku”.

W ramach konkursu dotowane będą przedsięwzięcia realizowane w okresie pomiędzy 15.02.2016 r. a 30.06.2016 r. Przewidywana kwota dotacji na realizację zadań objętych konkursem wynosi 1.050.000 zł.

Pełna treść ogłoszenia, w tym szczegółowe informacje na temat konkursu, zasady przyznawania dotacji, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni i Gdyńskiego Centrum Sportu, na stronach miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl oraz na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Sportu: www.gdyniasport.pl oraz na tablicy ogłoszeniowej w jego siedzibie przy ul. Olimpijskiej 5/9 . Skrócona treść ogłoszenia publikowana jest także w biuletynie „Ratusz”.

Oferty należy składać w Gdyńskim Centrum Sportu w Gdyni (81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9 w terminie do dnia 17 grudnia 2015 r. do godziny 15:00. Przy czym w przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dotarcia przesyłki do sekretariatu Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni a nie data złożenia przesyłki w urzędzie pocztowym lub innemu przewoźnikowi.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 05 lutego 2016 r.

Więcej na GdyniaSport.pl