pbu_header_logo_pl

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – Centrum Projektów Europejskich – informuje, że pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu trwa do 31 grudnia 2016 r. Nabór prowadzony jest w ramach Priorytetu 3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu.

Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Priorytet 3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych
Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem
Kto może składać wnioski?

 • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
 • organizacje pozarządowe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Lista wnioskodawców kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania w ramach programu zamieszczona jest w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant, dostępnym na stronie Programu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Priorytet 3.1: Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • Wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej;
 • Wspólne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się przez granice chorób ludzi, zwierząt i roślin;
 • Wspólne inicjatywy w celu wsparcia rozwoju zdrowia publicznego;
 • Wspólne inicjatywy wspierające rozwój usług socjalnych;
 • Wspólne projekty skierowane na stymulowanie współpracy między instytucjami w zakresie walki z bezrobociem.

Priorytet 3.2: Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 • Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników sieci transportowej;
 • Wspólne inicjatywy w zakresie działań przygotowawczych w przypadku katastrof ekologicznych, klęsk żywiołowych i sytuacji awaryjnych;
 • Wspólne inicjatywy w zakresie zapobiegania katastrofom naturalnym i spowodowanym czynnikami ludzkimi;
 • Wspólne projekty w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej i zorganizowanej przestępczości;
 • Wspólne działania w zakresie egzekwowania prawa, współpracy policyjnej i celnej (wymiana informacji wywiadowczych);
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za działania ratownicze oraz rozwijanie umiejętności wspólnego efektywnego reagowania na występujące zagrożenia;
 • Rozwój wspólnych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania na sytuacje zagrożenia oraz działań łagodzących skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Wszystkie działania muszą mieć charakter transgraniczny.

Kryteria wyboru projektów

Wnioski złożone w ramach naboru będą podlegały ocenie:

 • administracyjna i kwalifikowalności,
 • strategiczna i techniczna.

W trakcie oceny będą brane pod uwagę: powiązanie projektu z celami programu i celem tematycznym, udowodniony transgraniczny charakter działań, spełnienie co najmniej 3 kryteriów współpracy transgranicznej (wspólne przygotowanie, wspólna realizacja, wspólne finansowanie, wspólny personel).

Szczegółowe kryteria oceny zostały opisane w Podręczniku Programowym Część I – Aplikant.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 2,5 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: ok. 23,79 mln euro z EFRR i EIS.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Centrum Projektów Europejskich
ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

Sposób składania wniosków

Koncepcje projektowe należy przygotować w języku angielskim wyłącznie przy użyciu aplikacji, którą można pobrać ze strony Programu.

Po przygotowaniu koncepcji należy zapisać ją na nośnik danych oraz wydrukować wersję papierową. Obydwie wersje (papierową i elektroniczną) należy dostarczyć do siedziby Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.

Wiążące są data i godzina wpływu dokumentów do WST:

 • w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego;
 • w przypadku dostarczenia osobistego lub za pośrednictwem kuriera przesyłkę należy dostarczyć najpóźniej do 30 grudnia 2016 r. do godz. 15:00.

Pytania i odpowiedzi

 • Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru wniosków pisząc na adres e-mail pbu@pbu2020.eu. Eksperci Programu będą udzielać odpowiedzi przynajmniej raz w tygodniu.
 • Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt.

Za: NGO