ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplOgłoszenie o konkursie Konkurs nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/16
Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Działanie/Typ operacji
Działanie 2.14: Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie
Typ operacji: Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych

Termin naboru wniosków: od 25 stycznia do 1 lutego 2016 r.

Alokacja na konkurs i określenie maksymalnego poziomu dofinansowania
Alokacja na konkurs wynosi 2 553 000 zł.
Poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa) W ramach konkursu wybrany zostanie jeden, najwyżej oceniony projekt, dla każdego z 10 obszarów kształcenia określonych w regulaminie konkursu.

Kto może składać wnioski
Beneficjentem projektu może być podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu szkolnych programów nauczania dla zawodów i/lub programów kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie formalnych kwalifikacji (kwalifikacyjnych kursów zawodowych). Formę prawną beneficjenta określa Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER dla Działania 2.14.

Przedmiot konkursu
Konkurs ma zapewnić zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych poprzez wyłonienie projektów, w ramach których zostaną opracowane, we współpracy z co najmniej jednym podmiotem z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, 222 modelowe programy nauczania dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz • w formie papierowej, wydrukowanej z systemu SOWA.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
II kwartał 2016 r.

Regulamin konkursu
Regulamin dostępny jest pod linkiem:http://efs.men.gov.pl/index.php/fundusze/konkursy/regulamin-konkursu

Punkt kontaktowy: tel.: 22 34 74 815 lub 22 34 74 732, e-mail: konkurs.kkz@men.gov.pl

Za: NGO

; ;