Towarzystwo Pomocy im. Św.Brata Alberta Zarząd Główny i Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności organizuje w dniach 09-10,23-24 października w Gdańsku szkolenie : Akademia Streetworkingu.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

Program składa się z cyklu szkoleń w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu i przeznaczony jest dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny , którzy już prowadzą działania na rzecz osób bezdomnych lub chcą się specjalizować w obszarze streetworkingu z osobami bezdomnymi.

Projekt skierowany jest do grupy ponad 500 pracowników socjalnych zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej/rodzinie oraz w organizacjach pozarządowych.

Główny cel

Podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników socjalnych – pomocy społecznej – zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania w pracy metody streetworkingu.

Streetworking

jest metodą wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.
Polega na dotarciu do konkretnej grupy odbiorców poprzez bezpośrednie spotkanie w miejscach najczęściej odwiedzanych przez bezdomnych, praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, współpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego.
Działania streetworkerów umożliwiają dotarcie do osób bezdomnych w miejscach ich przebywania: dworce, altankach, śmietnikach, działkach oraz pustostanach i innych.

Szkolenie

składa się z 4 dni szkoleniowych poświęconych zagadnieniom Streetworkingu.
Łączna liczba godzin dydaktycznych (1 h dydaktyczna = 60 minut) przeznaczonych na realizację 4-dniowego szkolenia wynosi 32 godzin.
Proponowane szkolenie zrealizowane zostanie w podziale 2 etapy x 2 dni szkoleniowe.
W 3 lub 4 dniu szkoleniowym organizatorzy przewidują  wyjście w teren, w celu wykorzystania wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia.
1. Bezdomność i wykluczenie społeczne – 6 godz.
2. System pomocy osobom bezdomnym – 2 godz.
3. Metodyka pracy metodą streetworkingu – 6 godz.
4. Komunikacja w pracy streetworkera – 6 godz.
5. Współpraca ze służbami i innymi podmiotami – 2 godz.
6. Zachowania bezpieczne (zajęcia w terenie) – 3 godz.
7. Praktyczne aspekty pracy metodą streetworkingu – 5 godz.
8. Podstawy etyczne – 2 godz.
Szkolenia będą odbywać się w systemie zjazdowym 2 x w miesiącu po dwa dni: wtorek i środę.
Osoby spoza miejsca szkolenia (od 50 km) będą miały zapewniony nocleg i zwrócone koszty dojazdu w wysokości podróży komunikacją publiczną.
Szkolenie prowadzą specjaliści z zakresu pracy z osobami bezdomnymi, a uczestnicy szkolenia po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego otrzymują certyfikaty.
Termin zgłoszeń do dn. 3.10.2018r. 
Więcej informacji u organizatora:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
Zarząd Główny

ul. Kołłątaja 26a,
50-007 Wrocław

tel/fax 71 344 37 35

 

Szkolenie rekomendowane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

; ;