Fundacja Gospodarcza wraz z Partnerami tj. Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną Sp. z o.o i Open Education Group Sp. z o.o. 

realizuje projekt: „KWALIFIKACJE DLA POMORZAN”. 

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem naszych działań jest poprawa sytuacji na rynku pracy pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji. Z informacjami na temat projektu można zapoznać się pod adresem:
http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/kwalifikacje-dla-pomorzan.html

Partner Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w najbliższym czasie planuje realizację kursu w zakresie podstaw rachunkowości. W kursie mogą wziąć udział OSOBY POWYŻEJ 25 ROKU ŻYCIA ZAMIESZKAŁE W WOJ. POMORSKIM, które są ZATRUDNIONE W MIKRO/MAŁYM/ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE LUB W PODMIOCIE EKONOMII
SPOŁECZNEJ i POSIADAJĄ MAKSYMALNIE ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać w PSSE Sp. z o.o. pod numerem telefonu 603 337 070 lub adresem e-mail: d.orzel@strefa.gda.pl