Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora, Samorządu, a także osób podejmujących szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  1. Zwyczajny – Niezwyczajny Senior, (w 2018 roku w tej kategorii uhonorowano 14 laureatów)
  2. Samorząd przyjazny Seniorom, (w 2018 roku w kategorii „samorząd przyjazny seniorom – miejsce ulubione przez seniorów uhonorowano 12 laureatów – UWAGA! W 2019 w Konkursie mogą uczestniczyć SAMORZĄDY)
  3. Przyjaciel Seniora (nowa kategoria) .

W Konkursie mogą uczestniczyć:

  1. W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior: Osoby urodzone nie później niż w 1959 roku, z terenu Województwa Pomorskiego, podejmujące poza strukturami organizacji/instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej.
  2. W kategorii Samorząd przyjazny Seniorom: Samorząd, który prowadzi działania wspierające aktywność seniorów.
  3. W kategorii Przyjaciel Seniora: organizacje pozarządowe, pracodawcy, mieszkańcy (bez względu na wiek) z terenu Województwa Pomorskiego wyróżniający się w sposób szczególny dla osób starszych.

Zgłoszenia kandydatur

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata/podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  2. organizacje pozarządowe (podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  3. osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Terminy:
Konkurs trwa od 5 kwietnia do 5 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 25 maja 2019 r.
Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego).

Informacje: Barbara Bałka tel. 58 326 87 34, b.balka@pomorskie.eu

 

Dokumenty:

Uchwała 273 w sprawie ogłoszenia Konkursu o nagrodę MWP pomorskie dla seniora

Załącznik do Uchwały – Regulamin konkursu o nagrodę MWP pomorskie dla seniora 2019

Załącznik nr 2 do regulaminu Konkursu Pomorskie dla seniora_Karty oceny formalnej i merytorycznej

Załącznik nr 1 do regulaminu Konkursu Pomorskie dla seniora_Formularz zgłoszeniowy ; ;