Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Ustala się następujące obszary działania organizacji, w zakresie których można kandydować do Rady:

1) pomoc i integracja społeczna, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym;
2) edukacja;
3) kultura fizyczna;
4) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
5) turystyka, krajoznawstwo, ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego;
6) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, rozwój postaw proobywatelskich
i prospołecznych oraz działalność na rzecz organizacji;
7) rozwój regionalny i przestrzenny oraz przedsiębiorczość i innowacje;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy (w tym w obszarze ekonomii społecznej);
9) ochrona i promocja zdrowia.
Zgodnie z Uchwałą Nr 382/134/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” (dostępny w plikach do
pobrania – Załącznik nr 1 do Trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7:45-15:45, z dopiskiem „ROPS – zgłoszenie kandydata do
PRDPP. Nie otwierać”;

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem:
„ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać”.

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3
do Trybu powoływania członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (dostępny w plikach do pobrania);
2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 305/35/19 z dn. 02.04.2019 (dostępny w plikach do pobrania).

Każda organizacja/podmiot może dokonać zgłoszenia tylko jednego kandydata.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 20 kwietnia br. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W ciągu 10 dni kalendarzowych od upływu terminu zgłaszania kandydatów na członków Rady, po weryfikacji spełnienia wymogów formalnych zgłoszeń, na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz na stronach www.ngo.pl, www.rops.pomorskie.eu zaprezentowana zostanie lista kandydatów oraz zaproszenie do głosowania.

Jednocześnie informujemy, że Departamentem UMWP odpowiedzialnym za przeprowadzenie naboru do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Pan Andrzej Kowalczys, tel. 58 32 68 890, e-mail:
a.kowalczys@pomorskie.eu.

Informacji udziela: Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, e-mail: j.rutkowski@pomorskie.eu

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

Zal._1_do_Trybu_Karta_zgloszenia_kandydata

Zał.1_do uchwały z 02.04.2019_oświadczenie_kandydata

Zal._3_do_Trybu_Imienna_rekomendacja ; ;