logo Gdynia pozarządowa-kopiaAnkieta ewaluacyjna – Nowego systemu opiniowania ofert konkursowych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych w Gdyni.

 

Szanowni Państwo,

od początku 2015 roku obowiązuje nowy system oceny wniosków składanych przez organizacje pozarządowe w konkursach na wspieranie i powierzanie realizacji zadań publicznych w Gdyni. W ramach nowych rozwiązań wprowadzono szereg zmian. Do najważniejszych należą:

  1. Wprowadzenie do ogłoszenia o konkursie punktowanych kryteriów, w rozbiciu na: strategiczne – właściwe specyfice danego konkursu oraz jakościowe – niezmienne dla każdego konkursu.
  2. Każdy członek komisji oceniającej przyznaje punkty zgodnie z wagami, które przypisane zostały w ogłoszeniu o konkursie. Uśredniona ocena wszystkich członków komisji jest oceną punktową za dane kryterium, w odniesieniu do każdej z ofert.
  3. Wprowadzenie karty oceny, która zawiera informacje o spełnieniu wymagań formalnych, punktach przyznanych przez komisję oceniającą za każde kryterium oraz uzasadnienie ewentualnego przesunięcia na liście rankingowej, rekomendowanej do przyznania dofinansowania.

Powyższe zmiany zostały przygotowane przez organ doradczy Prezydenta Miasta Gdyni, Gdyńską Radę Działalności Pożytku Publicznego i zapisane w Wieloletnim Programie Współpracy Miasta Gdynia z Organizacjami Pozarządowymi oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni. Ich opracowanie przez GRDPP jest wynikiem szerokiej dyskusji i rekomendacji przedstawicieli gdyńskiego sektora pozarządowego na Gdyńskim Forum Pozarządowym w 2013 roku. Zmiany zostały przygotowane do wdrożenia z końcem 2014 i po otwartych spotkaniach informacyjnych zaczęły obowiązywać od początku 2015 roku. Po zakończeniu pierwszego cyklu konkursów zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie swojej opinii na temat nowych zasad oceny i opiniowania wniosków konkursowych. Zebrane informacje mają posłużyć GRDPP do oceny funkcjonalności nowych rozwiązań oraz wprowadzenia ewentualnych zmian, mający usprawnić cały proces. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy:  grdpp@gdynia.pl.

Michał Guć

Wiceprezydent Miasta Gdyni, Przewodniczący GRDPP

 

Łukasz Wyszyński

Przewodniczący GRDPP

 

[gravityform id=”1″ name=”Ankieta ewaluacyjna – nowy system oceny wniosków” ajax=”true”]