Komitet ds. Pożytku Publicznego pragnie przypomnieć organizacjom pozarządowym o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla podmiotów, które zostały wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych powinien zostać dopełniony w terminie do 31 stycznia 2022 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2028 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.), organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Dla większości organizacji pozarządowych termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia br.

Beneficjenta rzeczywistego należy rozumieć jako każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad organizacją poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez organizację. Trzeba zauważyć, że pojęcie beneficjenta rzeczywistego nie jest związane z osobami korzystającymi ze wsparcia NGO-sów.

Obowiązkowi zgłoszenia do Rejestru podlegają dane identyfikacyjne zgłaszającego podmiotu, tj.: nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP, o ile został nadany oraz dane identyfikacyjne jego beneficjenta rzeczywistego, tj.: imię i nazwisko, każde posiadane obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo data urodzenia –
w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz informacje o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Czytaj dalej