W 1997 r., z okazji 85. urodzin dr. Aloisa Luggera (†), wieloletniego burmistrza Innsbrucka i przewodniczącego Parlamentu Tyrolu, władze kraju związkowego Tyrol i miasta Innsbruck ufundowały Nagrodę Cesarza Maksymiliana za wybitne osiągnięcia na rzecz tworzenia polityki lokalnej i regionalnej w Europie, będącą wyrazem uznania dla jego zasług na rzecz Europy.
W ramach przygotowań do obchodów Roku Cesarza Maksymiliana, który przypadł na 2019 r., Tyrol i miasto Innsbruck postanowiły na nowo ufundować Nagrodę Cesarza Maksymiliana.
Przyznanie tej nagrody ma na celu wyróżnienie nadzwyczajnych projektów przygotowanych przez osoby, instytucje lub organizacje, dzięki którym, na poziomie regionalnym i/lub lokalnym wzrasta poczucie wspólnoty europejskiej. Uczestnicy konkursu muszą być wiarygodni oraz zdolni do zrealizowania i ukończenia projektu.

Pod uwagę wzięte zostaną szczególnie te projekty, które w wyjątkowy sposób będą przyczyniały się do budowania zrozumienia i integracji europejskiej, pokojowego współistnienia oraz spójności w Europie. Konieczne będzie przy tym pokazanie związku z płaszczyzną lokalną i regionalną. Przedłożone projekty muszą dawać możliwość wykorzystania sprawdzonych w praktyce metod działania i przeniesienia najlepszych praktyk na inne gminy i regiony.

Ze względu na duży stopień oddziaływania na sferę publiczną należy wzmocnić ideę europejskości wśród obywatelek i obywateli. Projekt nie może mieć na celu generowania zysków lub osiągnięcia innych korzyści majątkowych; nie może także naruszać obowiązujących przepisów prawa lub ogólnych europejskich zasad prawnych.

Zgłaszane projekty powinny mieć innowacyjny charakter, stosować nowe podejścia lub metody organizacyjne, a także zawierać ocenę skutków lub zmian odnoszących się do zakładanych celów lub oczekiwanych wyników. Kluczowe są tutaj rozmaite aspekty integracji europejskiej. Decydujące kryteria to skuteczność projektu, trwałość i kreatywność, a także nacisk na przekonanie innych grup docelowych do zaangażowania się we wspólne działania na rzecz Europy.
Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest co dwa lata i składa się z dyplomu, medalu (medalionu przedstawiającego cesarza Maksymiliana I z 1509 r.) oraz nagrody pieniężnej w wysokości 10 000 EUR. Nagroda pieniężna ma zostać przeznaczona na realizację zwycięskiego projektu.

Nagroda Cesarza Maksymiliana przyznawana jest osobie, instytucji lub organizacji mającej wybitne zasługi na rzecz Europy na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej.

Projekty można składać wyłącznie online za pośrednictwem zintegrowanej platformy na stronie www.kaisermaximilianpreis.at. Projekty muszą być przygotowane w języku niemieckim, francuskim lub angielskim.