Zakończyły się wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2023 (GRDPP).

Rada jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących współpracy tych organizacji z Miastem Gdynia.

Od roku 2017 pozarządowi członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych. W jej skład wchodzą również przedstawiciele rady miasta Gdyni oraz prezydenta miasta Gdyni.

Członkowie Rady mają szereg uprawnień i obowiązków, które w sposób szczegółowy opisane są w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Programie Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Istotnym zadaniem członków Rady jest udział w konsultacjach dotyczących uchwał z obszaru zadań publicznych oraz   uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Oceniających, zajmujących się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez prezydenta Gdyni.

Pozarządowy członkowie GRDPP kadencji 2021-2023 zostali wybrani w wyborach bezpośrednich przez gdyńskiej organizacje pozarządowe. W związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów podczas Gdyńskiego Forum Pozarządowego oraz w celu ograniczenia konieczności osobistego kontaktu wybory te odbyły się za pośrednictwem Internetu. Głosowanie trwało od 23 listopada do 2 grudnia br. Głosować mogły organizacje pozarządowe zarejestrowane w Gdyńskim Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych. Szczegółowa lista i opisy kandydatów udostępnione były przez cały czas trwania głosowania na stronie www.gdyniapozarzadowa.pl.

W wyborach wzięło 25 kandydatów z różnych organizacji:

 1. Agnieszka Bzoma-Żebrowska, Stowarzyszenie Challenge Dance
 2. Ida Bocian, Fundacja Klinika Kultury
 3. Michał Pupel (pseud. artystyczny: Michał Miegoń), Stowarzyszenie Halo Kultura  
 4. Joanna Adamska, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego
 5. Justyna Sudzik, Fundacja Przytulny Domek
 6. Marek Radyko, Stowarzyszenie In gremio
 7. Natalia Bojarska-Cieślukowska, Fundacja Slow Edu
 8. Piotr Lewko, Stowarzyszenie OVUM
 9. Kordian Kulaszewicz, Fundacja Adaptacja
 10. Jadwiga Gierszewska, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 11. Jadwiga Michałowska, Polski Komitet Pomocy Społecznej
 12. Jerzy Szwonka, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 13. Jadwiga Biniecka, Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku
 14. Mirosław Janikowski, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło nr 25 w Gdyni
 15. Agnieszka Bibrzycka, Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki
 16. Mateusz Bieszke, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Checz”
 17. Jan Szymczuk, Uczniowski Klub Sportowy ,,Gromik” Gdynia
 18. Przemysław Czoków, Klub Sportowy „Delfin Gdynia”
 19. Radosław Maślak, Stowarzyszenie Klubu Sportowego Biegamyrazem.pl
 20. Tomasz Bobryk, Stowarzyszenie Inicjatywa ARKA
 21. Tomasz Kożuchowski, Stowarzyszenie FLAUTA Gdynia
 22. Małgorzata Kiełt, Fundacja Planet for Generations
 23. Danuta Kłopocka, ADAPA Fundacja na rzecz osób z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 24. Magdalena Madajczyk, Fundacja Dogtor
 25. Piotr Kochnowicz, Stowarzyszenie Motopozytywni Trójmiasto

Zgodnie z zapisami Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi do składu Rady wejdzie sześciu kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oraz po jednym kandydacie z największą liczbą głosów w każdym z 6 koszyków (z tym zastrzeżeniem, że jeśli kandydat z największą liczbą głosów w danym koszyku był zarazem jednym z 6 kandydatów z ogólnie największą liczbą głosów, wówczas do składu Rady wchodzi osoba z kolejną największą liczbą głosów).

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2021-2023 to:

 1. Marek Radyko – Stowarzyszenie In gremio
 2. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka
 3. Piotr Lewko – Stowarzyszenie OVUM
 4. Magdalena Madajczyk – Fundacja Dogtor
 5. Ida Bocian – Klinika Kultury
 6. Piotr Kochnowicz – Stowarzyszenie Motopozytywni Trójmiasto
 7. Małgorzata Kiełt – Fundacja Planet for generations
 8. Danuta Kłopocka – Fundacja Adapa
 9. Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja
 10. Agnieszka Bzoma- Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance
 11. Justyna Sudzik – Fundacja Przytulny Domek

Dodatkowo, zgodnie z wieloletnią praktyką pięciu kandydatów z największą liczbą głosów w koszyku „seniorzy i kombatanci” zostanie powołanych przez prezydenta miasta do Rady ds. Seniorów, a pięciu reprezentantów organizacji sportowych z największą liczbą głosów w koszyku „sport, turystyka, rekreacja, ochrona środowiska” zasili Radę ds. Sportu. Będą to:

Kandydaci do Rady ds. Seniorów:

Kordian Kulaszewicz – Fundacja Adaptacja

Mirosław Janikowski – Związek Żołnierzy Wojska Polskiego koło nr 25

Jadwiga Gierszewska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jadwiga Michałowska – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Jadwiga Bieniecka – Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kandydaci do Rady ds. Sportu:

Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka

Agnieszka Bibrzycka – Gdyńskie Towarzystwo Koszykówki

Przemysław Czoków – Klub Sportowy Delfin Gdynia

Radosław Maślak – Klub Sportowy Biegamy Razem

Tomasz Kożuchowski – Stowarzyszenie FLAUTA Gdynia