Prezydent Miasta Gdynia informuje

o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego

z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2020 r.

z uwagi na fakt, że żadna ze złożonych w konkursie ofert nie spełniała kryteriów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.