Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” wspólnie z Stowarzyszeniem Archiwistów Polskich Oddział Gdańsk serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z woj. pomorskiego, PROWADZĄCYCH WŁASNE ARCHIWA LUB PLANUJĄCYCH JE
STWORZYĆ, A TAKŻE WSZYSTKICH NGO POSIADAJĄCYCH DOKUMENTACJĘ PODLEGAJĄCĄ ARCHIWIZACJI, do udziału w bezpłatnym kursie kancelaryjno-archiwalnym dla organizacji pozarządowych, organizowanym w Wejherowie.

UCZESTNICY

W kursie mogą wziąć udział oddelegowani przez pomorskie NGO ich
CZŁONKOWIE, PRACOWNICY/WSPÓŁPRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDÓW,
WOLONTARIUSZE związani z organizacjami. Możliwy jest udział kilku
osób z danej organizacji w kursie, przy czym organizator zastrzega
sobie prawo do ograniczenia do dwóch osób z organizacji w przypadku
niewystarczającej liczby miejsc.

MIEJSCE I DATA REALIZACJI KURSU

Kurs kancelaryjno-archiwalny w Wejherowie odbędzie się w  POWIATOWYM
ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JAKUBA WEJHERA  PRZY UL. SOBIESKIEGO 344 _._
Zajęcia zaplanowane zostały w trybie weekendowym, w dwóch
częściach:

Część I

* 05.10.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
     * 06.10.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45

 Część II

 * 19.10.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
     * 20.10.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW I NGO

Dzięki ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego uczestnicy:

* podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie archiwalnej;
* przygotują się do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy
akt oraz koordynowania czynności kancelaryjnych, w tym obiegu
dokumentacji w organizacji;
* zapoznają się z obowiązującymi trendami w zarządzaniu
dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów
dotyczących postępowania z dokumentacją;
* uzyskają specjalistyczne przygotowanie wymagane od osób
wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i
płacową pracodawców na podstawie rozporządzenie Ministra Kultury z
dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia
uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających
posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących
niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową
pracodawców (Dz.U. 2005, nr 68, poz. 596); ukończenie kursu oznacza
dla uczestnika wzrost atrakcyjności na rynku pracy i większą
stabilność zawodową.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu pod warunkiem
udziału w minimum 80% zajęć (tj. min. 28 godzin lekcyjnych).
Pomorskim NGO udział w kursie:

* ułatwi tworzenie dokumentacji w organizacji oraz jej prawidłowe
przechowywanie, w tym przechowywanie długoterminowe;
* uwrażliwi ich członków, pracowników i współpracowników na
zagadnienia historii funkcjonowania organizacji i dokumentowania tej
historii;
* pozwoli na kształtowanie tożsamości organizacji oraz zachowanie
źródeł mogących służyć do badań nad jej historią i wpływem na
współczesność;
* przysłuży się również do przyspieszenia i uściślenia
procesów informacyjnych w organizacji, lepszej komunikacji i
zwiększenia jej zysków.

PROGRAM KURSU

* podstawowe pojęcia archiwalne oraz akty prawne dotyczące
organizacji archiwów,
* zarządzanie dokumentacją zawierającą informacje niejawne,
* przechowywanie i konserwacja dokumentacji,
* współczesne systemy kancelaryjne i jednolity rzeczowy wykaz akt,
* obieg pism,
* udostępnianie informacji a ochrona danych osobowych,
* archiwum zakładowe (wiadomości ogólne, zasady przekazywania
dokumentacji do archiwum zakładowego, porządkowanie i ewidencjonowanie
dokumentacji,
* brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
* postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji
bądź upadłości jednostki organizacyjnej,
* rodzaje dokumentacji współczesnej,
* przekazywanie materiałów do archiwów państwowych,
* bazy danych archiwum państwowego.

Czas trwania jednego kursu: 34 godziny lekcyjne (4 dni).

OSOBY PROWADZĄCE

DR JOLANTA MUSIAŁ – Archiwum Państwowe w Gdańsku Odział w Gdyni.
Absolwentka archiwistyki specjalność zarządzanie dokumentacją
współczesną na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu i historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu
Gdańskiego. Obecnie kustosz w gdyńskim Oddziale Archiwum Państwowego
w Gdańsku. Wiceprezes gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów
Polskich. Autorka publikacji poświęconych materiałom archiwalnym
zgromadzonym w gdańskim archiwum i problemom metodycznym towarzyszącym
ich opracowaniu.

IZABELA ZIOMEK-SMOLANA – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego,
kierunek historia, specjalizacja archiwistyka. Od 2004 r. pracownik
Archiwum Państwowego w Gdańsku, a od 2015 r. kierownik Oddziału
Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w
Gdańsku. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania z dokumentacją,
praktyki studenckie dla studentów archiwistyki, kursy archiwalne I i II
stopnia oraz wiele szkoleń z zakresu archiwistyki m.in. dla
Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, jednostek
samorządu terytorialnego, podmiotów prywatnych. Od początku swojej
kariery związana z działem nadzoru nad archiwami zakładowymi.

ZAPISY

Kurs kancelaryjno-archiwalny w Wejherowie finansowany jest ze środków
otrzymanych od  Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020.

Udział w kursie jest bezpłatny, ale wymagana jest REJESTRACJA:
HTTPS://EVENEA.PL/EVENT/KURS-KANCELARYJNO-ARCHIWALNY-WEJHEROWO/

_Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko, e-mail oraz nazwa i
adres organizacji) usuwane są z elektronicznego formularza
zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu kursu. Warunkiem udziału
w kursie jest podpisanie formularza zgłoszeniowego, oświadczenia
organizacji i zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w
załączeniu)._ _ Dokumenty te prosimy dostarczyć pierwszego dnia
kursu.  Prosimy też zapoznać się z klauzulą informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adresem:
asy@archiwapomorskie.pl.
Serdecznie zapraszamy!
FUNDACJA IM. STANISŁAWA FLISA „ARCHIWA POMORSKIE”
www.archiwapomorskie.pl

https://www.facebook.com/archiwapomorskie/

 

formularz-zglosz-osw-zgoda_Wejherowo ; ;