Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z woj. pomorskiego, prowadzących własne archiwa lub planujących je stworzyć, a także wszystkich NGO posiadających dokumentację podlegającą archiwizacji do udziału w bezpłatnym kursie kancelaryjno-archiwalnym dla pomorskich NGO.

 

UCZESTNICY

W kursie mogą wziąć udział oddelegowani przez pomorskie NGO ich członkowie, pracownicy/współpracownicy, członkowie zarządów, wolontariusze związani z organizacjami. Możliwy jest udział kilku osób z danej organizacji w kursie, przy czym organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia do dwóch osób z organizacji w przypadku niewystarczającej liczby miejsc.

MIEJSCE I DATA REALIZACJI

Kurs trwa 4 dni (34 godziny lekcyjne). W najbliższym czasie planujemy dwie edycje kursu. Obie edycje odbędą się w siedzibie Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Fundacja RC przy Al. Grunwaldzkiej 5 w Gdańsku. Zajęcia zaplanowane zostały w trybie weekendowym:

1 edycja:

 • 06.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
 • 06.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45
 • 07.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
 • 07.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45

2 edycja:

 • 07.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
 • 07.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45
 • 07.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
 • 07.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW I NGO

Dzięki ukończeniu kursu kancelaryjno-archiwalnego uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje zawodowe w dziedzinie archiwalnej;
 • przygotują się do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt oraz koordynowania czynności kancelaryjnych, w tym obiegu dokumentacji w organizacji;
 • zapoznają się z obowiązującymi trendami w zarządzaniu dokumentacją, z uwzględnieniem interpretacji aktualnych przepisów dotyczących postępowania z dokumentacją;
 • uzyskają specjalistyczne przygotowanie wymagane od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców na podstawie rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2005, nr 68, poz. 596).

Ukończenie kursu oznacza dla uczestnika wzrost atrakcyjności na rynku pracy i większą stabilność zawodową; Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia kursu pod warunkiem udziału w minimum 80% zajęć (tj. min. 28 godzin lekcyjnych).

Pomorskim NGO udział w kursie:

 • ułatwi tworzenie dokumentacji w organizacji oraz jej prawidłowe przechowywanie, w tym przechowywanie długoterminowe;
 • uwrażliwi ich członków, pracowników i współpracowników na zagadnienia historii funkcjonowania organizacji i dokumentowania tej historii;
 • pozwoli na kształtowanie tożsamości organizacji oraz zachowanie źródeł mogących służyć do badań nad jej historią i wpływem na współczesność;
 • przysłuży się również do przyspieszenia i uściślenia procesów informacyjnych w organizacji, lepszej komunikacji i zwiększenia jej zysków.

 

PROGRAM KURSU

 • podstawowe pojęcia archiwalne oraz akty prawne dotyczące organizacji archiwów,
 • zarządzanie dokumentacją zawierającą informacje niejawne,
 • przechowywanie i konserwacja dokumentacji,
 • współczesne systemy kancelaryjne i jednolity rzeczowy wykaz akt,
 • obieg pism,
 • udostępnianie informacji a ochrona danych osobowych,
 • archiwum zakładowe (wiadomości ogólne, zasady przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji bądź upadłości jednostki organizacyjnej,
 • rodzaje dokumentacji współczesnej,
 • przekazywanie materiałów do archiwów państwowych,
 • bazy danych archiwum państwowego.

 

OSOBY PROWADZĄCE

 • dr Monika Płuciennik – absolwentka historii i archiwistyki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk historycznych. Do lutego 2019 roku pracowała jako kustosz w oddziale akt dawnych Archiwum Państwowego w Gdańsku. Obecnie kierownik Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego. Prezeska gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Pasjonatka archiwistyki, genealogii i muzyki dawnej.
 • Dorota Dyczyńska – absolwentka historii ze specjalnością archiwalną na Uniwersytecie Gdańskim, historyk, archiwista, pracownik Oddziału IV Nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym Archiwum Państwowego w Gdańsku, członek Zarządu Oddziału SAP w Gdańsku. W codziennej pracy wykonuje zadania związane z kształtowaniem zasobu archiwalnego. Uwielbia podróże i gotowanie.
 • Izabela Ziomek-Smolana – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, kierunek historia, specjalizacja archiwistyka. Od 2004 r. pracownik Archiwum Państwowego w Gdańsku, a od 2015 r. kierownik Oddziału Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Gdańsku. Prowadzi szkolenia z zakresu postępowania z dokumentacją, praktyki studenckie dla studentów archiwistyki, kursy archiwalne I i II stopnia oraz wiele szkoleń z zakresu archiwistyki m.in. dla Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Gdańsku, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów prywatnych. Od początku swojej kariery związana z działem nadzoru nad archiwami zakładowymi.

 

ZAPISY

 Udział w kursie jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja.

1 edycja: https://evenea.pl/event/kurskancelaryjno-archiwalny/.

2 edycja: https://evenea.pl/event/kurskancelaryjno-archiwalny2/.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres: asy@archiwapomorskie.pl, tel. 691518580.

 

Informujemy, iż Państwa dane (imię i nazwisko, e-mail oraz nazwa i adres organizacji) usuwane są z elektronicznego formularza zgłoszeniowego niezwłocznie po zakończeniu kursu. Prosimy też zapoznać się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

 

Kurs finansowany jest ze środków otrzymanych od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.