Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Termin składania ofert mija 25 października 2018 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

 1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;
 2. budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez udział w spotkaniach świątecznych, przygotowywanie paczek świątecznych i dostarczanie ich kombatantom;
 3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, poprzez dostarczenie paczek świątecznych.
 4. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości:1.500.000,00 zł.

W 2017 r. na realizację powyższego zadania przeznaczono 300.000,00 zł.

Warunki realizacji zadań:

 1. termin realizacji zadań: od 26.11 do 31.12.2018 r.,
 2. obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% planowanej kwoty dotacji,
 3. realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,
 4. zadanie polega w szczególności na:
 1. zapewnieniu transportu żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, w tym mieszkających poza granicami Polski, na uroczystości organizowane z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia (m.in. organizacja wigilii, spotkań przedświątecznych),
 2. przygotowaniu i przekazaniu pomocy, w postaci paczek zawierających artykułu pierwszej potrzeby dla kombatantów – żołnierzy walczących w II wojnie światowej oraz żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 1. posiadać doświadczenie w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 2. prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 11/2018/WD/DEKiD

 1. Oferty należy składać do dnia: 25.10.2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs

Za: NGO