Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Moniuszko 2019 – Promesa. Termin skłdania wniosków upływa 15 października 2018 r.

Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prezentujących i popularyzujących twórczość i postać Stanisława Moniuszki.

Z programu wyłączone są zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego:

  1. samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  2. organizacje pozarządowe;
  3. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  4. uczelnie artystyczne;
  5. publiczne szkoły artystyczne;
  6. niepubliczne szkoły artystyczne;
  7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą

Operatorem programu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MKiDN: Konkurs

Za: NGO