Wyjaśniamy, czym jest mechanizm podzielonej płatności oraz czy może on mieć zastosowanie w działalności NGO.

1 lipca 2018 r. wprowadzono w podatku od towarów i usług (VAT) w Polsce mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment mechanism). Mechanizm podzielonej płatności (MPP) dotyczy wszystkich aktywnych podatników VAT, swoim działaniem obejmuje zatem również NGO (więcej o NGO i podatku VAT w PORADNIK.NGO.PL). MPP polega na rozdzieleniu płatności wynikającej z faktury za zakupione usługi lub towary w ten sposób, że kwota netto zostaje przekazana na rachunek rozliczeniowy w banku (lub SKOK-u – dalej w tekście dla uproszczenia używamy tylko słowa bank), a kwota podatku VAT na specjalny, wyodrębniony rachunek VAT.

MPP może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty. Nie ma więc zastosowania przy innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatności kartami płatniczymi, czy kompensatach. MPP dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych w złotówkach.

Bank automatycznie otwiera każdemu podatnikowi jeden rachunek VAT osobno do każdego rachunku rozliczeniowego. Rachunek VAT prowadzony jest bezpłatnie, bank może jednak zgodnie z umową pobierać opłaty z tytułu dokonywania przelewów w MPP.

Cel wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności

Z perspektywy podatnika celem MPP jest zmniejszenie ryzyka zakwestionowania przez urząd skarbowy tzw. potocznie „zwrotu VAT-u”, tj. odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów lub usług. Mechanizm ten może być przydatny zwłaszcza wtedy, gdy kupujemy coś od podmiotu, z którym dopiero co podjęliśmy współpracę i nie jesteśmy pewni, czy jest to podmiot uczciwie rozliczający podatki. W takich „niepewnych” transakcjach, korzystając z odliczenia podatku, należy podjąć wszelkie dostępne działania charakterystyczne dla staranności kupieckiej, które potwierdzą nasze działanie w dobrej wierze. Ma w tym pomóc w szczególności zastosowanie przy płaceniu mechanizmu podzielonej płatności.

W transakcjach między przedsiębiorcami możliwość „doświadczenia” MPP wystąpi zarówno:

  • po stronie sprzedażowej – gdy w stosunku do podmiotu świadczącego usługi lub sprzedającego towary nabywca będzie chciał skorzystać z MPP,
  • jak i zakupowej – gdy to podmiot będzie chciał w stosunku do swojego dostawcy zastosować MPP.

Czytaj dalej