Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej w latach 2018-2020

I. Podstawa prawna konkursu

1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994  ze zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
4. Uchwała nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

II . Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
telefon (centrala) 58 66 88 000; fax: 58 62 09 798
e-mail: umgdynia@gdynia.pl
www.gdynia.pl

III. Obsługa merytoryczna konkursu

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni
Referat Projektów Edukacyjnych
ul. Śląska 35-37
81-364 Gdynia
tel. +48 58 761 77 00
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl
Osoby do kontaktu:
Aneta Grygiel-Dorszewska – tel. 58 761 77 26
Agata Sychowska – tel. 58 761 77 30

IV. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje

1. Uprawnione do złożenia oferty są:
1.1  Organizacje pozarządowe:
a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy  o  finansach publicznych,
b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
c) osoby prawne lub jednostki organizacyjne  nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa  przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z  zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

lub następujące podmioty:

1.2 osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i  wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
1.3 stowarzyszenia  jednostek samorządu terytorialnego,
1.4 spółdzielnie socjalne,
1.5 spółki  akcyjne i spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463, z późn. zm.),  które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich  udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Podmioty składające ofertę w otwartym konkursie ofert nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
3. Terenowe oddziały organizacji (nieposiadające osobowości prawnej) mogą złożyć ofertę wyłącznie za zgodą zarządu głównego organizacji (tj. na podstawie pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez zarząd główny). Natomiast terenowe oddziały posiadające osobowość prawną mogą składać ofertę, niezależnie od zarządu głównego.
4. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:
4.1 w pełnej treści w następujących mediach:
a) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
b) na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni,
c) na stronie internetowej www.gdynia.pl.

V. Rodzaj zadania 

Zadanie własne gminy o charakterze społecznie użytecznym.

1. Nazwa zadania: wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej.
2. Cele merytoryczne zadania:
Celem konkursu jest wsparcie organizacyjne i merytoryczne działań ukierunkowanych na:
– podnoszenie stopnia zaangażowania młodzieży (osób w wieku 11-19 lat) w działalność społeczną (konstruktywne uczestnictwo w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich);
– prowadzenie działań, które pozytywnie przełożą się na jakość życia ludzi w społeczności gdyńskiej;
– rozwój kompetencji obywatelskich;
– rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, pracy w zespole, podejmowania świadomych decyzji w odniesieniu do problemów społeczności lokalnej; uwrażliwienie na problemy społeczności lokalnej.
Działania powinny doprowadzić do długofalowego zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz społeczności lokalnych poprzez realizowanie własnych pomysłów.

VI. Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania

1. Zleceniodawca zlecający zadanie zapewni przekazanie środków finansowych w formie dotacji  w okresie od  15.09.2018 r. do 30.06.2020 r.  do  kwoty 320 000 zł (w tym w roku 2018: do kwoty 130 000 zł, w roku 2019: do kwoty 100 000 zł, w roku 2020: do kwoty 90 000 zł).
2. Planowane kwoty mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że:
2.1 zadanie można zrealizować mniejszym kosztem,
2.2 zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych  przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
3. Dotacja może być przeznaczona tylko na realizację zadania wskazanego w rozdziale V ogłoszenia.
4. Oferent powinien wykazać wkład własny na realizację zadania (finansowy, rzeczowy lub osobowy) w wysokości nie mniejszej niż 1% wysokości wnioskowanej dotacji.

VII. Zasady przyznawania dotacji

1. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.
2. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą złożyć ofertę wspólną.
3. W ramach otwartego konkursu ofert może zostać  przyznana dotacja na więcej niż jedno zadanie.
4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot wyłoniony w konkursie ofert zobowiązany jest do przedstawienia korekty zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania.
5. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania dotyczącego podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
5.1  przedsięwzięć, które są dofinansowane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
5.2  pokrycia deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
5.3  zakupu budynków lub lokali, zakup gruntów,
5.4  zakupu środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
5.5  działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
5.6   udzielania pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5.7   działalności politycznej lub religijnej.
6. Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły związek merytoryczny z realizowanym zadaniem.
7. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
7.1 niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania
7.2 spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
8. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.
9. Przy wydatkowaniu dotacji z budżetu Miasta Gdyni Zleceniobiorca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

VIII. Termin  realizacji zadania

Termin realizacji zadania obejmuje okres od dnia 15.09.2018 r. do dnia  30.06.2020 r.

IX. Warunki realizacji zadania

1. Miejscem realizacji zadania jest Miasto Gdynia, a adresatami zadania mieszkańcy Miasta Gdyni.
2. Składana oferta musi zakładać:
2.1 organizację szkoleń/warsztatów dotyczących pracy projektowej i zarządzania projektem,
2.2 skonstruowanie planu wsparcia dla każdego uczestnika projektu (w zależności od jego indywidualnych potrzeb) – plan wsparcia powinien być skonstruowany po przeprowadzeniu rekrutacji uczestników projektu w oparciu o ich indywidualne potrzeby/oczekiwania,
2.3  czas trwania jednego szkolenia/warsztatu – przynajmniej 90 minut,
2.4  średni udział osób w pojedynczym szkoleniu/warsztacie – maksymalnie 10 osób,
2.5 liczba uczestników projektu – minimum 100 osób (premiowane będą projekty uwzględniające udział osób niepełnosprawnych),
2.6  efektem finalnym realizowanych działań musi być przygotowanie przez uczestników grupowych projektów uwzględniających potrzeby wybranej społeczności lokalnej (projekty powinny być tworzone w 2-5 osobowych grupach). Dodatkowym atutem będzie realizacja projektów wspierających relacje międzypokoleniowe.
3. Oferent powinien dysponować zasobami rzeczowymi, kadrowymi i lokalowymi niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą.
4. Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-ksiegowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z  zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
5. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
6. Realizacja zadania będzie prowadzona w oparciu o zapisy zawarte w umowie oraz uzgodnione i zaakceptowane przez Zleceniodawcę zapisy w ofercie realizacji zadania publicznego.

X. Termin składania ofert

1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 10 sierpnia 2018 r. do godziny 16.00.
2. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. W ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista podmiotów ubiegających się o dotacje, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:
3.1  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni;
3.2  na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni;
3.3 na stronie internetowej www.gdynia.pl.

XI. Tryb składania ofert

1. Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl.
2. Wygenerowane przez system potwierdzenie złożenia oferty wraz z podpisami osób upoważnionych należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej – Wydział Edukacji”
3. Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz złożenia podpisanych potwierdzeń upływa z dniem 10.08.2018 r. W przypadku składania potwierdzenia za pośrednictwem poczty decyduje data jego wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.
4. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:
4.1  termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
4.2  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
4.3 zakres planowanych działań (m. in. liczbę uczestników, a w tym liczbę osób z niepełnosprawnościami – jeśli dotyczy), liczbę zajęć/inicjatyw, liczbę godzin wsparcia, liczebność grup itp.,
4.4 szczegółową charakterystykę planowanych działań skierowanych do odbiorców, w tym m. in. rodzaj i tematykę zajęć itp., przy czym:
a) działania muszą być prowadzone głównie w oparciu o metody aktywizujące,
b) preferowana forma zajęć to warsztat,
4.5 kalkulację przewidywanych kosztów odnoszących się do zakresu realizacji zadania,
4.6 portfolio specjalistów wskazanych do realizacji,
4.7 opis sposobu rekrutacji uczestników,
4.8 harmonogram działań,
4.9 opis zakładanych rezultatów działań (w ujęciu jakościowym i ilościowym),
4.10 informację o wcześniejszej działalności oferenta.
5. Dopuszczalne jest złożenie oferty wspólnej dwóch lub większej liczby organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających wspólnie. Oferta wspólna powinna dodatkowo zawierać:
5.1 informację, jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
5.2 opis sposobu reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wobec organu administracji publicznej.
6. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
7. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę. W przypadku, kiedy ofertę składa oddział terenowy organizacji lub jej ośrodek nieposiadający osobowości prawnej, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez zarząd główny, to w/w oddział lub ośrodek traktowany jest jako odrębna organizacja.
8. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie zgłoszona jedna oferta.
9. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
10. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11. Za poprawność złożonej oferty odpowiada oferent składający ofertę.
12. Oferta winna być przygotowana i złożona w sposób jasny i czytelny.
13. Oferta podmiotu, który wygra konkurs, stanowić będzie (w części zaakceptowanej przez  Zleceniodawcę) integralną część umowy zawartej pomiędzy zainteresowanymi stronami.

XII. Wymagana dokumentacja

1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest do dołączyć do oferty następujące załączniki:
1.1 kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi  być  zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wystawiony)  lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
1.2  w przypadku fundacji i stowarzyszeń – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
1.3  w przypadku nie wpisanych do KRS podmiotów działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych – dokument poświadczający, że dany podmiot posiada osobowość prawną oraz wydane przez właściwe władze zaświadczenie o osobie (osobach) upoważnionej do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych  w imieniu tego podmiotu,
1.4 dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
1.5  kopia aktualnego statutu w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym, pełnomocnictwami do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż  umocowane w KRS do reprezentacji). Dodatkowo do oferty można dołączyć: rekomendację dla organizacji.
2. Do oferty powinny być dołączone załączniki w formie skanów dokumentów oryginalnych lub kserokopii potwierdzone za zgodność z oryginałem ze wskazaniem imienia, nazwiska oraz formułą „za zgodność z oryginałem”, datą i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania Podmiotu.
3. Do zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia:
3.1 informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery i serie dowodów osobistych, a także imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby do kontaktów roboczych,
3.2 kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,
3.3 umowy pomiędzy Zleceniobiorcami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

XIII. Termin  i miejsce, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu

Treść ogłoszenia konkursu można pobrać ze strony internetowej www.gdynia.pl, BIP UM Gdyni lub odczytać z  tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni w terminie od 19 lipca do 10 sierpnia 2018 r.

XIV. Tryb wyboru oferty

1. Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej (kryterium oceny ustawowej oraz kryterium oceny dodatkowej) przez Komisję Oceniającą powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Komisja Oceniająca do oceny ofert zastosuje ujednoliconą Kartę Oceny Oferty przyjętą Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 5426/16/VII/R z dnia 6 grudnia 2016 roku.
3. Rozpatrywane będą oferty:
3.1 prawidłowo zgłoszone w systemie www.witkac.pl wraz z wydrukowanym potwierdzeniem,
3.2 zawierające komplet załączników,
3.3 złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
3.4 zaprezentowane podczas Posiedzenia Komisji.
4. Ocena formalna oferty (część I Karty Oceny Oferty) dokonywana jest przez pracownika Urzędu Miasta. [TAK/NIE]
5. Przyjmuje się następujące kryteria merytoryczne (część II Karty Oceny Oferty) przy rozpatrywaniu złożonych ofert:
5.1 Kryteria oceny ustawowej  (łącznie można zdobyć do 60 punktów):
a) Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta. [TAK/NIE]
b) Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków). [5 pkt.]
c) Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu rzeczowego zadania. [15 pkt.]
d) Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł. [10 pkt.]
e) Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. [30 pkt.]
5.2 Kryteria oceny dodatkowej  (łącznie można zdobyć do 40 punktów):
a) udział osób z niepełnosprawnościami [za każdą osobę 1 pkt,  max. 10 pkt.]
b) innowacyjność – najwyżej punktowane będą działania nowatorskie, promujące dobre praktyki projektowe. [max. 5 pkt.]
c) kompleksowość działań, a w tym: [max. 20 pkt.]
– dobór uczestników (adekwatność w odniesieniu do specyfiki projektu) [5 pkt.]
– warsztatowa forma zajęć dla uczestników [5 pkt]
– konsultacje indywidualne dla uczestników/tutoring/mentoring [5 pkt.]
– badanie potrzeb społeczności lokalnej [5 pkt.]
d) uwzględnienie działań wspierających relacje międzypokoleniowe [max. 5 pkt.]

XV. Termin dokonania wyboru oferty

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu.
2. Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
3. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:
3.1 odwołania konkursu bez podania przyczyny,
3.2 zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert.
4. Do decyzji Prezydenta Miasta Gdyni  nie stosuje się trybu odwołania.
5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie zamieszczone:
5.1 W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni,
5.2 na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni,
5.3 na stronie internetowej www.gdynia.pl.
6. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zadania  publicznego  będzie regulować  umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku konkursu.

XVI. Sprawozdawczość

1. Podmiot, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zadania:
1.1   może zostać wezwany do złożenia sprawozdania częściowego  z wykonania zadania publicznego; sprawozdanie powinno zostać dostarczone w  terminie 30 od dnia doręczenia wezwania,
1.2  zobowiązany jest do złożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku budżetowego (postanowienie dotyczy umów o realizację zadań publicznych przez okres wykraczający poza rok budżetowy),
1.3  zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji zadania.
2. Sprawozdanie powinno być złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r.  poz. 1300).
3. O terminie złożenia sprawozdania decyduje:
3.1 data stempla pocztowego w przypadku  sprawozdań wysyłanych pocztą,
3.2 data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni Gdynia w przypadku sprawozdań złożonych osobiście.

XVII. Kontrola realizacji zadania

1. Kontrola i ocena realizacji zleconego zadania publicznego może nastąpić w siedzibie Zleceniodawcy lub w siedzibie Zleceniobiorcy i jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia wystawionego przez Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Kontrola realizacji zadania publicznego może być przeprowadzona w trakcie realizacji lub po jego zakończeniu.
3. W trakcie prowadzonej kontroli Zleceniodawca ma prawo żądać wyjaśnień, dodatkowych dokumentów potwierdzających sposób realizacji zadania, celem prawidłowej oceny realizacji zleconego zadania.

XVIII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

BRAK