Zachęcam Państwa do udziału i rozpropagowania KONKURSU O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO „POMORSKIE DLA SENIORA”

Celem Konkursu jest wyróżnienie Seniora i Samorządu podejmującego szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności Seniorów i polityki senioralnej w regionie Województwa Pomorskiego.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY SENIOR,

SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM – MIEJSCE ULUBIONE PRZEZ SENIORÓW.

Konkurs trwa od dnia 25 KWIETNIA DO DNIA 10 MAJA 2018R.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 15 maja 2018r.

W Konkursie mogą uczestniczyć:

W kategorii ZWYCZAJNY – NIEZWYCZAJNY SENIOR: osoby powyżej 60 roku życia,  z terenu Województwa Pomorskiego, wyróżniające się w sposób szczególny i zasłużony dla społeczności senioralnej,

W kategorii SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM – MIEJSCE ULUBIONE PRZEZ SENIORÓW: jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa pomorskiego.

ZGŁOSZENIA KANDYDATUR

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie czytelnie wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i samorządy z terenu województwa pomorskiego, którzy spełnią wymagania REGULAMINU KONKURSU.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

a)         jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa
pomorskiego,

b)        organizacje pozarządowe z terenu województwa pomorskiego
zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów,

c)         osoby fizyczne – mieszkańcy województwa pomorskiego.

ZGŁOSZENIA MOŻNA DOKONAĆ DROGĄ POCZTOWĄ LUB PRZEDKŁADAJĄC DOKUMENTY W KANCELARII URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO,

UL. OKOPOWA 21/27, 80-810 GDAŃSK.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do dnia 10 maja 2018 r.
(decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego).

Załącznik do regulaminu Konkursu Pomorskie dla seniora_Formularz zgłoszeniowy

Uchwała 427 ZWP z 24 04 2018 w sprawie ogłoszenia konkursu o nagrodę MWP Pomorskie dla seniora

Regulamin konkursu o nagrodę MWP pomorskie dla seniora.docx

https://rops.pomorskie.eu/strona-glowna/-/asset_publisher/xEAHEmjEbYQ4/content/zarzad-wojewodztwa-pomorskiego-oglasza-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-pomorskie-dla-seniora-?_101_INSTANCE_xEAHEmjEbYQ4_redirect=%2F