Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością” 

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 4 oraz art. 36 ust. 2 i ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 7 oraz art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450), § 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 lutego 2008 r.
w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1945)

1. Działania mają obejmować: zapewnienie wybranym, pełnoletnim mieszkańcom Gdyni,
z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, aktywnym spędzaniu wolnego czasu i innych formach aktywności zaproponowanych przez osobę z niepełnosprawnością.
1.1. Na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem przeznaczono kwotę 40.000 zł brutto.
1.2 . Warunki i zasady korzystania ze wsparcia asystenta społecznego.
a. przez pojęcie „asystent społeczny” rozumie się osobę posiadającą przygotowanie teoretyczne i praktyczne (w tym realizowanego w ramach wolontariatu) we wsparciu osób
z niepełnosprawnością,
b. do korzystania ze wsparcia asystenta społecznego uprawnione będą pełnoletnie osoby
z niepełnosprawnością zameldowane w Gdyni, posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, mające trudność w przemieszczaniu się niezależnie od przyczyny,
c. koszty związane z wykonywaniem usługi asystenta (np.: bilety do muzeów, teatrów, kina, koszty przejazdów związanych z wyjściami) będzie ponosić osoba korzystająca z usługi,
d. usługa może być świadczona na terenie Gdyni, Sopotu, Gdańska, Wejherowa, Rumi, Redy,
e. możliwe jest zaangażowanie asystenta poza wyznaczonym obszarem tylko podczas realizacji zadań na rzecz organizacji pozarządowej, w której osoba z niepełnosprawnością jest wolontariuszem,
f. usługa realizowana będzie od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 22:00.

2. Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 17 maja 2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43 w terminie do 18 maja 2018 r. do godz. 15.00.

3. Realizacja zadania: od 4 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

4. Dotacja nie może być udzielona na już realizowane zadanie, które jest dofinansowane
z Budżetu Miasta lub funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

5. Oferta musi zawierać:
a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy i miejsce realizacji zadania,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d. wkład własny organizacji, który nie może być niższy niż 5% całego kosztu zadania,
e. sposób i kryteria rekrutacji osób, które będą realizowały usługę asystenta społecznego,
f. sposób i kryteria rekrutacji beneficjentów,
g. regulamin świadczenia usługi asystenta społecznego,
h. informację o doświadczeniu organizacji składającej ofertę w zakresie świadczenia usługi asystenta społecznego,
i. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
j. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Do potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć:
a. bilans za 2017 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2017 r., w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Dokonanie wyboru oferty.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały nr XXXVII/1040/17 w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Gdyni
z organizacjami pozarządowymi na rok 2018) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Kryteria brane pod uwagę przy dokonywaniu wyboru:
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta TAK / NIE,
b. analiza i ocena realizacji zadania publicznego w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) 5 pkt.,
c. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 15 pkt.,
d. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 10 pkt.,
e. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie 30 pkt.,
f. ocena sposobu prowadzenia rekrutacji i kryteriów naboru beneficjentów 15 pkt.,
g. ocena sposobu prowadzenia rekrutacji i kryteriów naboru asystentów społecznych 5 pkt.,
h. ocena proponowanych zasad świadczenia usługi asystenta społecznego 10 pkt.,
i. ocena promocji projektu wśród mieszkańców Gdyni 10 pkt.
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób
z niepełnosprawnością,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. złożone poprzez system www.witkac.pl
e. zawierające komplet niezbędnych załączników,
f. złożone w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.

8. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl,
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 maja 2018 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

11. Na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem w 2016 r. nie przeznaczono środków, w 2017 r. przeznaczono 32.800 zł.

Za: Gdynia.pl