Międzynarodowy Fundusz dla Różnorodności Międzykulturowej (IFCD) dofinansowuje projekty skupiające się na sektorze kultury i wspierające proces zrównoważonego rozwoju oraz walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Termin przesłania wniosków do Komitetów Narodowych: 16 kwietnia 2018 r.

Obszarem działań IFCD są kraje-strony Konwencji z 2005 roku w sprawie Ochrony i Promowania Różnorodności Form Wyrazu Kulturowego. Fundusz dofinansowuje projekty, które mają na celu wsparcie tworzenia się dynamicznego sektora kultury. Cel ten osiągany jest głównie poprzez ułatwienie wdrażania nowych (lub wzmocnienia już istniejących) polityk i przemysłu kulturalnego.

Kwalifikowalność
Beneficjentami Funduszu są kraje najmniej rozwinięte i rozwijające się, które są stronami Konwencji. Uprawnieni do ubiegania się o grant są zatem:
– wszystkie kraje rozwijające się, które są Stronami Konwencji;
– wszystkie Państwa-Strony Konwencji, na których terytorium stwierdzono istnienie szczególnej sytuacji, zgodnie z Artykułami 8 i 17 tej Konwencji i związanych z nimi wytycznych operacyjnych;
– organizacje pozarządowe z krajów rozwijających się, będące Stronami Konwencji, które odpowiadają definicji społeczeństwa obywatelskiego, o którym mowa w wytycznych operacyjnych dotyczących roli i udziału społeczeństwa obywatelskiego; – międzynarodowe organizacje pozarządowe, które odpowiadają definicji społeczeństwa obywatelskiego, o której mowa w wytycznych operacyjnych Konwencji dotyczących roli i udziału społeczeństwa obywatelskiego, a których projekty oddziaływają na poziomie subregionalnym, regionalnym i międzyregionalnym; – przedstawiciele grup społecznych zdefiniowanych w artykule 7 Konwencji (m.in. mniejszości, grupy kobiece, autochtoni) z krajów rozwijających się, które są stronami Konwencji.

Wysokość dofinansowania Maksymalna wysokość grantu z IFCD może wynieść 100 000 dolarów dla programów i projektów i 10 000 dolarów dla wsparcia przygotowawczego.

Działania będą mogły się rozpocząć najwcześniej w marcu 2019 r.

Termin przesłania wniosków do Komitetów Narodowych: 16 kwietnia 2018 r.

Wstępnej selekcji wniosków dokonują Komitety Narodowe. Więcej informacji

Fundator

UNESCO Polska
email: komitet@unesco.pl
www: http://www.unesco.pl/

Za: NGO