Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni. 

1. Działania mają obejmować:
a. zapewnienie transportu „od drzwi do drzwi” osobom z niepełnosprawnościami mającym trudności w poruszaniu się, w tym poruszającym się na elektrycznych wózkach inwalidzkich zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w punkcie 1.1;
b. transport musi odbywać się w pojeździe posiadającym klimatyzację oraz miejsce dla jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością;
c. zapewnienie pojazdu zastępczego na czas awarii, który musi zapewniać co najmniej takie same warunki jazdy jak pojazd wykorzystywany wcześniej.
Przewidywana kwota na realizację zadania objętego ogłoszonym konkursem wynosi 135.000zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych brutto).
Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż 15 stycznia 2018 r. i zakończyć nie później niż 31 grudnia 2018 r.

1.1. Warunki i zasady korzystania z transportu „od drzwi do drzwi”.
a.  przez pojęcie „transport od drzwi do drzwi” rozumie się: pomoc od wyjścia z mieszkania, dotarcie do samochodu, transport, dotarcie do drzwi miejsca przeznaczenia,
b. do korzystania z transportu „od drzwi do drzwi” uprawnione (na podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność) są osoby z niepełnosprawnościami zameldowane      w Gdyni z oznaczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności mające trudność w poruszaniu się niezależnie od przyczyny,
c. opłata za jednorazową pomoc i przejazd w granicach administracyjnych Gdyni, niezależnie od odległości wynosi 12 zł,
d. opłata za przejazd 1 opiekuna nie jest pobierana,
e. opłata za postój na życzenie osoby z niepełnosprawnością wynosi 36 zł za każdą godzinę,
f. rezygnacja z zamówionego kursu po podstawieniu pojazdu wynosi 12 zł,
g. przewozy zamawiane są pod numerem wskazanym w ofercie, w dni powszednie od godziny 7:00 do godziny 22:00, w dni świąteczne od godziny od 18:00 do 22:00.

2. Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do 20 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane automatycznie po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Gdyńskim Centrum Zdrowia ul. Władysława IV 43 w terminie do 21 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.  
 
3. Dotacja nie może być udzielona na: przedsięwzięcia, które są dofinansowane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów, pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów, działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, działalność polityczną lub religijną.

4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

5. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

a. dane na temat podmiotu składającego ofertę,
b. szczegółowy zakres rzeczowy, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania przy założeniu, że dziennie będzie realizowanych 5 transportów,
d. wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% całego kosztu zadania,
e. kosztorys musi zawierać:
– średnią cenę usługi ( opłata początkowa + koszt przejazdu 10 km z osobą niepełnosprawną + koszt czasu usługi),
– koszt wynagrodzenia kierowcy brutto za 8 godzin pracy,
– koszty pochodne wynagrodzenia kierowcy (koszty pracodawcy),
– inne planowane koszty osobowe,
– koszt wynajmu/dzierżawy ubezpieczonego pojazdu,
– koszt przygotowania jednego kierowcy do pracy z osobą z niepełnosprawnością,
– inne planowane koszty,
– jeżeli którykolwiek z wymienionych kosztów nie będzie ponoszony, to należy taką informację umieścić w ofercie,
f. przedstawienie prostego sposobu dokumentowania rozliczenia kosztów przejazdu z osobą z niepełnosprawnością,
g. informacje o wcześniejszej działalności organizacji składającej ofertę w zakresie dotyczącym zadania ogłoszonego w konkursie,
h. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,
i. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

6. Do potwierdzenia złożenia oferty na realizację zadania publicznego należy załączyć następujące dokumenty:

a. bilans za 2016 rok,
b. sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za 2016 rok, w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
c. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego,
d. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

7. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru.
7.1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej (zgodnie z § 6 ust. 4 uchwały Nr XXXVII/1040/17 Rady Miasta Gdyni z 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018) dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie udzielona dotacja.
7.2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarcie w karcie oceny oferty tj.
a. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta TAK/NIE;
b. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) 5 pkt;
c. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 15 pkt;
d. wkład rzeczowy, osobowy w tym  świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł 10 pkt;
e. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie 30 pkt;
f. dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb uczestników projektu 10 pkt.,
g. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów 10 pkt;
h. odpowiednie wyposażenie samochodu do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym podnośnika 10 pkt.,
i. ocena działań logistycznych związanych z usługą transportu i przyjmowania zgłoszeń 10 pkt.
7.3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
a. złożone przez organizacje prowadzące działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
b. przygotowane na obowiązującym formularzu,
c. prawidłowo wypełnione,
d. złożone poprzez system www.witkac.pl
e. zawierające komplet niezbędnych załączników,
f. złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

8. Informacje dotyczące konkursu zostaną umieszczone:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

9. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 10 stycznia 2018 r.

10. Informacja o wyborze najlepszej oferty zostanie umieszczona:
a. w Biuletynie Informacji Publicznej,
b. na stronie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl
c. na tablicy ogłoszeń w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,
d. w „Ratuszu”.

11. Na realizację w/w zadania przeznaczono w: 2016 r. – 55.466 zł, 2017 r. – 160.256,16 zł.

Za: Gdynia.pl