Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”. Oferty należy składać do 11 grudnia 2017 r.

1. Nazwa zadania i podstawa prawna.

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Zadanie jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz aktów wykonawczych do niej wydanych w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

2. Wymagania, które musi spełniać ośrodek

I. Warunki lokalizacji:

1. zapewniony nieuciążliwy oraz nieutrudniony dojazd do szkoły publicznej.
2. nieutrudniony dostęp do podmiotów leczniczych.
3. możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez znacznych ograniczeń.

II. W ośrodku Zleceniobiorca zapewni repatriantom:

1. zakwaterowanie w pomieszczeniu odpowiednim do właściwości osobistych osób umieszczonych w ośrodku, w szczególności wieku, płci i stanu zdrowia; 2. całodzienne wyżywienie składające się z trzech posiłków, w tym jeden posiłek gorący, oraz napoje;
3. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń umożliwiających samodzielne przygotowanie posiłku;
4. całodobowy dostęp do pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych;
5. środki czystości niezbędne do utrzymania higieny osobistej, w tym przeznaczone dla osób małoletnich;
6. możliwość wykonywania na własny koszt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – na koszt ośrodka połączeń telefonicznych przy użyciu urządzeń pozostających na wyposażeniu ośrodka, w tym z telefaksu;
7. bezpłatny dostęp do szerokopasmowego Internetu;
8. możliwość uczestniczenia w zajęciach adaptacyjno-integracyjnych oraz w zajęciach umożliwiających poznanie historii, tradycji i zwyczajów polskich, a także w kursach języka polskiego i kursach zawodowych.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2017 roku o godz. 11.00.

Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wypełniona czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) i podpisana przez osobę odpowiednio umocowaną. Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację. Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 8 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5 OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów” NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 11 grudnia 2017 r., godz. 11.00. Organ nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej niezależnie od oznakowania wskazanego powyżej, na nalepce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się „oferta” w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów” oraz informacja, że nie może być otwarta PRZED dniem 11 grudnia 2017 r., godz. 11.00.

Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania.

Oferty można składać: – osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, (wejście od ul. Rakowieckiej 2) w godzinach 815 – 1615 lub – korespondencyjnie na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznyc

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO