PREZYDENT MIASTA GDYNI
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018.

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817.j.t.).

1. Rodzaj zadania:
1) Konkurs obejmuje realizację projektów artystycznych w roku 2018 w dziedzinach kultury:
a) literatura,
b) film,
c) teatr,
d) sztuki wizualne,
e) muzyka,
f) wydarzenia interdyscyplinarne,
g) animacja lokalnego środowiska,
h) edukacja do kultury.

2) Preferowane będą projekty, które:
a) przewidują działania związane z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę,
b) wzmacniają w odbiorcach poczucie tożsamości z miastem Gdynia,
c) pobudzają mieszkańców do kreatywnego włączania się w tworzenie wydarzeń,
d) tworzą poczucie lokalnej wspólnoty,
e) tworzą więzi międzypokoleniowe.

2.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 
Przewidywana wysokość środków w rezerwie celowej na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w projekcie budżetu Miasta Gdyni na 2018 rok na realizację zadań objętych konkursem wynosi 465 000 zł.
Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 1/3 puli środków, jakie są do dyspozycji w konkursie, czyli 155 000 zł.
Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 
3. Warunki realizacji zadania:
1) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.
2) Oferty mogą być składane przez podmioty spoza Gdyni, pod warunkiem, że realizowane są na rzecz mieszkańców Gdyni.
3) Data zakończenia realizacji zadania – 31 grudnia 2018 roku.
4) Dotacje nie mogą być przeznaczone na:
a) dotowanie przedsięwzięć finansowanych z budżetu Miasta Gdyni przez inne wydziały bądź jednostki budżetowe,
b) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
c) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
d) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
e) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
f) działalność polityczną lub religijną.

4. Wzory ofert: 
Obowiązują wzory ofert z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań w wykonania tych zadań.

5. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać w systemie www.witkac.pl. Po ich złożeniu w systemie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty. Potwierdzenie, podpisane przez osoby upoważnione, należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia lub przy ul. 10 lutego 24. Na składanym potwierdzeniu należy umieścić informację, iż jest ona kierowana na otwarty konkurs grantowy ogłoszony przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni.

Termin składania ofert w systemie www.witkac.pl oraz podpisanych potwierdzeń złożenia ofert w Kancelarii UMG upływa 28 grudnia 2017 roku (czwartek). W przypadku składania potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta Gdyni.

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) Oferty złożone do konkursu zostaną poddane ocenie formalnej.
Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:
1)     złożone przez podmiot uprawniony do wzięcia udziału w konkursie zgodnie z niniejszym ogłoszeniem;
2)     składane poprzez system www.witkac.pl i kancelarię ogólną (podpisane potwierdzenie złożenia oferty) i prawidłowo wypełnione;
3)     zawierające komplet niezbędnych załączników (w systemie www.witkac.pl jako skany):
– aktualny odpis z KRS (skan ze strony www.ms.gov.pl), innego rejestru lub ewidencji,
– statut,
– wstępne zgody właścicieli obiektów i przestrzeni w których projekt będzie realizowany – jeśli projekt takich zgód nie wymaga skan informacji o braku konieczności ich uzyskania
4)     podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z treścią odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji;
5)     złożone w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym

2) Oferty spełniające wymogi formalne zostaną skierowane do oceny merytorycznej wg kryteriów:
a) kryteria oceny ustawowej (można uzyskać łącznie do 60 punktów):
– ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta –  TAK/NIE;
– analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) – do 5 punktów;
– ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – do 15 punktów;
– wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – do 10 punktów;
– ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie – do 30 punktów.

b) kryteria oceny dodatkowej (można uzyskać łącznie do 40 punktów):
– działania związane z przypadającą w roku 2018 setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę – do 10 punktów;
– oryginalność, innowacyjność: wychodzenie poza utarte sposoby realizacji zadania – do 15 punktów;
– współpraca z innymi podmiotami w ramach projektu – do 15 punktów.

7. W przypadku oferty wspólnej dwóch lub więcej organizacji należy złożyć umowę o współpracy ubiegających się podmiotów, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego.

8. Każda organizacja składa jeden komplet wymaganych załączników, bez względu na ilość składanych ofert.

9. Informacji udziela: Olga Krzyżyńska – Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 lutego 24, Gdynia, pokój 115, tel. 0 58 66 88 173.

10. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

11. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

12. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, podejmie Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej. Zarządzenie będzie podstawą do zawarcia z wybranymi podmiotami pisemnych umów szczegółowo określających warunki realizacji zadania. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w styczniu 2018 r. Wyniki konkursu z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, ogłasza Prezydent Miasta Gdyni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych, publikację w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.gdynia.pl oraz w systemie witkac.pl, niezwłocznie po podpisaniu zarządzenia.

14. Zrealizowane przez miasto Gdynia zadania publiczne z dziedziny kultury, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

1) w 2016 roku: 
Ucieczka-Flucht międzynarodowy dokumentalny projekt teatralny na torach kolejowych – 41 500 zł, 15. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 30 000 zł, Pociąg do miasta – projekt – 83 900 zł, Akademia Głosów Tradycji – 18 000 zł, IX Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 19 200 zł, Miejskie metropolie – pokazy kina plenerowego – 31 600 zł, Gdyńska Muzyczna Kartka z Kalendarza 10 lutego 2016 r. – 7 000 zł, 70 lat Gdyńskiej Orkiestry Symfonicznej w 90-letniej historii miasta Gdyni – 10 000 zł, Teatr z bliska. W Gdyni i o Gdyni – 12 300 zł, V Gdyński Weekend Kuglarski – 21 570 zł, XIII Gdynia Blues Festiwal – 70 000 zł, Wystawy i warsztaty plastyczne oraz prelekcje z historii sztuki – 2 000 zł, Mapa pamięci o Oksywiu i Orłowie – 10 700 zł, V Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2016: 90 rocznica powstania Miasta – Gdynia otwarta na nowoczesność – 17 230 zł, Archeologia dla seniorów. Zajęcia edukacyjne na temat pradziejów Gdyni – 4 925 zł, Renault NN – historia Miasta, historia motoryzacji – 20 000 zł, Gdynia w pamięci młodych ludzi – 5 600 zł, Teatralne warsztaty edukacyjne – 7 200 zł, Próby teatralne oraz musical „Alicja w krainie Cz.” – 4 600 zł, XI Niemieckojęzyczny Szkolny Festiwal Teatralny – 1 500 zł, Być jak Sherlock Holmes Sztuki – 2 000 zł, Warsztaty EtnoPomerania – 4 000 zł, Gdynia moje miasto – 1 975 zł, Wieczory z muzyką organową – 7 000 zł, Wagabundy 2016 – 4 500 zł, Jam session bluesowe oraz jazzowe – 6 000 zł, 90 lat Gdyni pieśnią opisane – 1 600 zł, Jubileusz 85-lecia Chóru Męskiego „Dzwon Kaszubski” – 1 000 zł, Dzieci piszą 2 – 3 000 zł, Wyśpiewam, wymaluję morze – Gdynia 2016 – 3 000 zł, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 28 – 12 100 zł.

2) w 2017 roku:
16. Pomorskie Warsztaty Filmowe – 20 000 zł, Letni Festiwal Teatru Gdynia Główna – 65 000 zł, Akcja/Edukacja – edukacja kulturalna w Teatrze Gdynia Główna – 31 000 zł, Bajka w Centrum – 20 000 zł, 10. Przegląd Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy – 20 000 zł, Korzenie kultury – baśnie i mity – 11 650 zł, Miejskie Lekcje Fotograficzne – 25 000 zł, Klimat na zmiany – 12 000 zł, Mapa sentymentalna Grabówka – 13 000 zł, Muzyka XXL – 18 503 zł, Dzieci piszą 3 – 4 000 zł, Klub Muzyczny Alternative – 14 000 zł, Wszystko jest filozofią – rozmowy niekontrolowane – 20 000 zł, Jam session bluesowe oraz jazzowe – 20 000 zł, Dni krytyki filmowej – 24 300 zł, Działania społeczno-kulturalne „Rozwijajmy swoje pasje” – 4 000 zł, Festiwal Open House Gdynia – III edycja – 17 547 zł, Filmowa Majówka w Dzielnicach – 16 500 zł, Wydanie Rocznika Gdyńskiego nr 29 – 8 500 zł, Upowszechnianie kultury muzycznej wśród mieszkańców Gdyni i okolic – 10 000 zł, Festiwal aTrakcje 2017 – inicjatywa mieszkańców – 29 992,00 zł, paraDAradę. Kultura ReAktywuje dzielnice – 26 700,00 zł, Muzyczne podróże po zakątkach Gdyni – 8 135,00 zł, Organizacja darmowych koncertów muzyki jazzowej i niezależnej w kawiarni Uboga Krewna w Gdyni – 9 765,00 zł, Wieczory z muzyką organową – kontynuacja cyklu – 9 800,00 zł, Warsztaty Leśnej Szkółki: Rękodzieło – 5 608,00 zł

Za: Gdynia.pl