Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2018 – 2019.

I. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, 10, 13, 16, 17, 19 i 22 oraz art. 11 ust. 1 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

II. Obsługa merytoryczna konkursu:

Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27/31
81-364 Gdynia
tel.: 58 663-50-82
e-mail: s.walkowski@cas.gdynia.pl

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r., godz. 15:00.
2. Po złożeniu oferty należy dostarczyć do Centrum Aktywności Seniora w terminie do dnia 13 grudnia 2016 r., godz. 15:00 wygenerowane z generatora Witkac.pl potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wraz z ostatnią stroną złożonej w generatorze oferty podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
3. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Centrum Aktywności Seniora.

 IV. Rodzaj, termin i warunki realizacji zadania:

1. W ramach realizacji zadania dofinansowane będzie: 
Prowadzona w klubach seniora działalność integracyjna, działalność prozdrowotna, działalność kulturalna i edukacyjna, realizacja pasji i zainteresowań, budowanie świadomości prawnej seniorów i osób we wczesnym okresie późnej dojrzałości, tworzenie grup samopomocowych, których członkowie wspierać się będą w trudnościach dnia codziennego. Działania mogą przybrać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wyjazdów, ćwiczeń budujących sprawność i podobnych.
2. Oferta na wsparcie realizacji zadania publicznego, zgodnie z ustaleniami Gdyńskiej Rady ds. Seniorów z dnia 03.09.2014 r. nt. standaryzacji klubów Seniora, musi minimalnie zawierać pakiet na jednego członka klubu seniora w postaci:
– wycieczki jednodniowe 2 razy w roku
– wyjścia kulturalne (kino, teatr, opera itp.) 2 razy w roku
– udział w 2 spotkaniach okolicznościowych w roku
3. Zgodnie z ustaleniami Gdyńskiej Rady ds. Seniorów z dnia 03.09.2014 r. nt. standaryzacji klubów seniora, klub taki musi być czynny przynajmniej raz w tygodniu.
4. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się 2 stycznia 2018 r. i zakończy do dnia 31 grudnia 2019 r.

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 250.000,00 zł brutto, 125.000,00 zł na rok 2018 oraz 125.000,00 zł na rok 2019.

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).
3. Ponieważ zadanie obejmuje 2 lata, organizacja musi zamieścić w ofercie harmonogram na    lata 2018 – 2019 oraz kosztorys na lata 2018 – 2019.
4. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:
a)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera w punkcie V.1. oferty,
b)      ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych,
c)      oświadczenie o byciu lub nie płatnikiem VAT.
5. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz ostatnia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
6. Cele i sposoby realizacji działań, określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
7. Fotokopie (skan) załączników poświadczone przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.
8. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:
a)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;
b)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
c)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
d)      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;
e)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
f)       działalność polityczną i religijną.

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Prezydent Miasta Gdyni podejmie decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotacje na realizację zadania publicznego, po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej. Komisja oceni oferty na podstawie kryteriów oceny ustawowej i kryteriów oceny dodatkowej. Jednocześnie Komisja Oceniająca przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.
3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.
TAK / NIE

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).
0-5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
0-15

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.
0-10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.
0-30

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

Atrakcyjność działań dla seniorów.
0-20

Liczba beneficjentów zadania.
0-5

Propozycja zadań przekraczających obowiązkowy standard.
0-15

4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

5. O wyniku konkursu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

W 2016 roku na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ – prowadzenie i tworzenie klubów seniora w latach 2016 – 2017” Miasto Gdynia przekazało 220.000,00 zł.

Za: Gdynia.pl