Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”. Oferty należy składać do 29 listopada 2017 r.

Cel i rodzaj zadania

Celem zadania jest zabezpieczenie potrzeb ofiar handlu ludźmi – obywateli polskich, obywateli Unii Europejskiej i obywateli państw trzecich bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć (ze szczególnym uwzględnieniem ofiar i świadków handlu ludźmi – cudzoziemców korzystających z czasu na zastanowienie się lub w związku z podjętą współpracą z właściwymi władzami) oraz osobom zagrożonym procederem. Zadanie publiczne dotyczy sfery, o której mowa w art. 4 ust. 1 punkty 20 i 22 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.).

Zadanie publiczne obejmuje następujące części:

Część A. całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi; prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych (poradnictwo może być świadczone tylko w wybrany dzień / dni w tygodniu) – działania: telefoniczne wsparcie osób; udzielanie informacji dla ofiar i świadków na temat ich praw i obowiązków; udzielanie informacji na temat dostępnej pomocy; organizacja pomocy zgodnie z zakresem części B, C i D zadania; świadczenie poradnictwa prewencyjnego, w szczególności przedwyjazdowego.

Koszty kwalifikowane w części A:

 • koszty połączeń telefonicznych – do 4 linii telefonicznych, w tym linia zaufania oraz połączenia zagraniczne w uzasadnionych przypadkach np. przy organizacji powrotu do kraju pochodzenia i organizacji interwencji,
 • wynagrodzenie za realizację konsultacji telefonicznych;
 • wynagrodzenie menedżera profilaktyki.

Część B. zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji – działania: ocena potrzeb ofiar handlu ludźmi, zapewnienie ubrań, środków higienicznych, wyżywienia, podstawowej opieki medycznej, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, zapewnienie uczestnictwa ofiar handlu ludźmi w kursach zawodowych i kursach języka polskiego zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami, współpraca w kwestii organizacji bezpiecznego powrotu ze Strażą Graniczną i Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (Straż Graniczna i IOM realizują Program pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach oraz Porozumienie między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a Międzynarodową Organizacją do Spraw Migracji (IOM) w sprawie współpracy w zakresie dobrowolnych powrotów cudzoziemców opuszczających RP, sporządzonym dnia 12 lipca 2005 roku w Warszawie oraz nowelizowanym w 2011 r.)  oraz kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia jedynie w uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości zapewnienie ciągłości wsparcia, tj. umożliwienie kontaktu za zgodą ofiary z odpowiednią organizacją w kraju pochodzenia, dyspozycyjność przez 24h (dodatkowo wymaga się szczegółowego opisu zakresu pomocy dla kobiet, mężczyzn, dzieci pod opieką i bez opieki, w tym ich zakwaterowania i dostępu do usług o charakterze interwencyjnym, ponadto wymaga się szczegółowego opisu możliwości zakwaterowania rodzin); monitoring, ewaluacja i wsparcie dla zespołu KCIK (superwizja zespołu KCIK);

Koszty kwalifikowane:

 • ubrania,
 • środki higieniczne,
 • wyżywienie i zakwaterowanie poza schroniskiem w uzasadnionych przypadkach,
 • doładowanie telefonów dla ofiar,
 • bilety komunikacji miejskiej dla ofiar,
 • badania medyczne,
 • konsultacje lekarskie,
 • wynagrodzenie za asystowanie ofierze,
 • konsultacje psychologiczne,
 • wsparcie w przypadkach niestandardowych interwencji,
 • wynagrodzenie konsultanta ds. interwencji,
 • pomoc mediatora kulturowego,
 • konsultacje prawne,
 • wynagrodzenie psychologa interwencyjnego,
 • kierowanie zespołem pomocy,
 • usługi tłumaczeniowe,
 • organizacja transportu dla ofiary na terenie kraju,
 • wynagrodzenie za pomoc w organizacji bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia w uzasadnionych przypadkach,
 • koszty zagranicznych połączeń lotniczych związanych z powrotem ofiar do kraju pochodzenia w uzasadnionych przypadkach,
 • podróże,
 • transport lokalny,
 • noclegi, diety – w ramach realizacji zadania,
 • podróż w ramach konsultacji dla instytucji – dot. pracowników, zleceniobiorców i wolontariuszy,
 • koszty opłat administracyjnych związanych z legalizacją pobytu, w tym zdjęcia, koszty usług pocztowych,
 • koszty kursów zawodowych i kursów języka polskiego,
 • aktualizacja i standaryzacja wiedzy i procedur zespołu.

Część C. prowadzenie schroniska/schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia – zapewnienie bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia (w rozumieniu niniejszego zadania publicznego bezpieczne miejsce schronienia (zakwaterowania) oznacza miejsce bezpiecznego dziennego i nocnego pobytu dla potencjalnych oraz stwierdzonych ofiar handlu ludźmi. Miejsca te mogą być zapewnione w ramach samodzielnej placówki, ośrodka wsparcia, mieszkania rotacyjnego lub innego, odpowiedniego miejsca zakwaterowania) dla następujących grup ofiar:

1. kobiet,
2. mężczyzn,
3. kobiet z dziećmi,
4. dzieci bez opieki,
5. rodzin)

działania: zapewnienie bezpiecznego zakwaterowania dla ofiar handlu ludźmi bez względu na obywatelstwo, wiek i płeć z możliwością odizolowania ofiary, np. z powodów zdrowotnych, różnicy płci itp.; możliwość zapewnienia noclegu ofierze z małoletnim dzieckiem/dziećmi, wyżywienie, opieka, dyspozycyjność personelu KCIK przez 24h.

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie kierowników i wychowawców/opiekunów schronisk,
 • wynajem/koszty eksploatacyjne schronisk, w tym ochrona obiektu,
 • energia,
 • gaz,
 • ubezpieczenie,
 • monitoring,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • zaopatrzenie schronisk w podstawowe artykuły umożliwiające funkcjonowanie placówek.

Część D. konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji/podmiotów świadczących pomoc ofiarom (obejmuje wystąpienia podczas warsztatów, szkoleń, konferencji i seminariów dla instytucji państwowych i samorządowych oraz organów ścigania; konsultacje i poradnictwo telefoniczne dla takich instytucji odbywa się w ramach części A zadania; dyspozycyjność przez 24h).

Koszty kwalifikowane:

 • wynagrodzenie pracownik-a/ów socjalnego/ych,
 • podróże, transport lokalny, noclegi, diety w przypadku udziału w konferencjach i szkoleniach na terenie kraju – dot. pracowników i wolontariuszy organizacji realizujących zadanie publiczne oraz zleceniobiorców, przy czym w przypadku zleceniobiorców wymagana jest każdorazowo zgoda MSWiA,
 • opracowanie i druk materiałów informacyjno-promocyjnych o KCIK. Koszty części D nie powinny przekroczyć 13 % kosztów zadania. Część E. koszty administracyjne związane z realizacją zadania – koszty administracyjne nie mogą stanowić więcej niż 16% kosztu realizacji zadania. Koszty kwalifikowane:
 • wynajęcie/koszty eksploatacyjne biura KCIK,
 • ubezpieczenie,
 • energia elektryczna,
 • usługi telekomunikacyjne,
 • koordynator zadania,
 • menedżer do obsługi zadania,
 • obsługa finansowa zadania,
 • opłaty pocztowe i bankowe,
 • informatyk,
 • koszt materiałów biurowych i eksploatacyjnych, w tym ochrona biura.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 listopada 2017 r.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Analiz i Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO