Celem systemu wsparcia podmiotów ekonomii społecznej jest wzmocnienie pozycji ekonomicznej i samodzielności rynkowej przedsiębiorstw społecznych. Podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z dotacji oraz ze zwrotnych instrumentów finansowych –pożyczek, a w najbliższej przyszłości także gwarancji i reporęczeń.

Dotacje udzielane są przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które dysponują środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych). Środki te przeznaczone są na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowotworzonych przedsiębiorstwach społecznych.

Podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać – tak jak wszyscy rozpoczynający działalność gospodarczą – także z dotacji z Funduszu Pracy wypłacanych przez Powiatowe Urzędy Pracy. Możliwe jest także uzyskanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Pożyczki udzielane są w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej (KFPS). Pożyczki udzielane są przez wybranych Pośredników Finansowych: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Do tej pory udzielono 146 pożyczek, z których skorzystało 118 podmiotów ekonomii społecznej, na łączną kwotę 16 316 900,00 zł (stan na 30 września 2017 r.)

Pośrednicy Finansowi będą obecni podczas Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się 15-16 listopada w Warszawie. Podczas OFESiS – w ramach punktu doradczego zorganizowanego w dniu 16 listopada – będą informować o możliwości uzyskania pożyczki.

Wsparcie realizowane przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej to – poza dotacjami – wsparcie niefinansowe takie jak animacja lokalna,  pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw społecznych, wsparcie doradcze
i szkoleniowe.

Działania MRPiPS, mające na celu wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej i solidarnej obejmują także szereg innych działań, takich jak:

  • szkolenia dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych w zakresie zamówień publicznych (realizatorzy projektów szkoleniowych będą obecni podczas OFESiS – w ramach punktu doradczego przedstawią ofertę)
  • szkolenia i sieciowanie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  • doradztwo dla regionów w zakresie tworzenia polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej,
  • wsparcie tworzenia klastrów i systemów franczyzy społecznej,
  • stworzenie pakietu edukacyjnego zawierającego treści z obszaru ekonomii społecznej, służącego nauczycielom oraz wsparcie tworzenia spółdzielni uczniowskich,
  • przygotowanie programu i przeprowadzenie studiów menadżerskich i MBA z zarządzania przedsiębiorstwem społecznym i wiele innych.

Za: MRPiPS