ngoRealizacja trybu „małych grantów” jest uproszczoną formą zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Czym różni się od konkursów? Czy organizacja pozarządowa zawsze dostaje „mały grant”.

Istota „małego grantu”

Realizacja zadań publicznych (tzw. projektów) przez organizacje pozarządowe odbywa się na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Istotą realizacji zadań publicznych jest ich zlecenie podmiotowi niepublicznemu, np. organizacji pozarządowej. Zadanie realizuje więc ta organizacja, a zleca organ administracji publicznej (na potrzeby tekstu mówić będziemy o samorządach wszystkich szczebli, choć zadania publiczne zlecać może również administracja centralna, np. ministerstwa).

Podstawą przekazania zadań publicznych do realizacji innym podmiotom, w tym organizacjom pozarządowym, jest:

  1. program współpracy – który wskazuje, jakie zadania i w jakiej formie dany samorząd chce realizować z lokalnymi organizacjami
  2. procedura zlecenia realizacji zadania publicznego wskazana w ustawach.

Obecnie głównym trybem zlecania zadań są te wskazane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa daje możliwość realizacji dwóch trybów zlecania zadań publicznych:

  1. konkurs na realizację zadania publicznego (art. 11 – 19)
  2. tryb z pominięciem konkursu na podstawie oferty złożonej przez organizację pozarządową, tzw. „mały grant” (art. 19a).

Oba tryby realizowane są w formie dotacji na realizację zadań publicznych.

„MAŁY GRANT” 19A KONKURS
Istotą tzw. „małego grantu” jest to, że ofertę na realizację zadania publicznego przedstawia sama organizacja pozarządowa z własnej inicjatywy. Istotą konkursu jest to, że organizacja przedstawia ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe.

Różnica ta jest kluczowa, ponieważ składając ofertę w odpowiedzi na konkurs wiemy, co jest przedmiotem konkursu, jakie są przewidziane środki na realizację zadania, jakie są kryteria oceny złożonych ofert, jaki jest planowany czas realizacji zadania publicznego. To  samorząd określa nam warunki, na jakich mamy realizować zadanie, które chce nam zlecić.

W „małym grancie” tego nie ma. Tu sama organizacja może zaproponować zadanie publiczne do realizacji. Jego celowość oceni właściwy samorząd, uwzględniając cele, zadania, posiadane środki.

Czytaj dalej