znak_zapytania_kwiat_ekologia_przyroda_ogrod_sxcCentrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Nabór potrwa od 30 listopada 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych
podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Konkurs nr 2.4.1/2/2016

Termin naboru: od 30.11.2016 do 31.01.2017

Kto może składać wnioski?

  • parki narodowe,
  • pozarządowe organizacje ekologiczne,
  • jednostki administracji rządowej lub samorządowej,
  • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych (z wyłączeniem DGLP),
  • jednostki badawczo-naukowe,
  • uczelnie,
  • urzędy morskie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

W ramach działania finansowane będą projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych w skali Europy i kraju w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami. Główny nacisk zostanie położony na wsparcie działań wynikających z dokumentów zarządczych dla ww. obszarów, przygotowanych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W ramach działania nie mogą być finansowane projekty ograniczone terytorialnie do obszaru jednego województwa, mające na celu prowadzenie działań ochronnych w szczególności na terenach rezerwatów i parków krajobrazowych, jeśli takie działania zostały zaplanowane do realizacji przez dany typ beneficjenta w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Czytaj dalej