ministerstwo_nauki_i_szkolnictwa_wyzszego_tabliczka_4x3_fot_tkaczor_ngo-pl

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił konkurs na finansowanie projektów w programie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Oferty można składać do 30 listopada 2016 r.

 

Przedmiot konkursu

 1. Celem programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, zwanego dalej „programem”, jest upowszechnianie nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służące:
  1. ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
  2. poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań;
  3. pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
  4. wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
 2. Realizacja programu przyczyni się do:
  1. integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku;
  2. rozwijania solidarności międzypokoleniowej;
  3. zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.
 3. Zgłaszane do finansowania projekty powinny zawierać:
  1. wstępną analizę działalności uniwersytetów trzeciego wieku na terenie województwa, którego dotyczy wniosek;
  2. koncepcję współpracy pomiędzy beneficjentem a objętymi projektem uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności;
  3. koncepcję oraz program organizacji w każdym z uniwersytetów trzeciego wieku, objętych projektem, co najmniej 14 godzin zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich, które będą prowadzone:
   a) w wymiarze co najmniej 60 minut każde, cyklicznie (nie mniej niż 7 razy w okresie realizacji projektu);
   b) w formie wykładów, warsztatów lub laboratoriów;
   c) przez pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osoby posiadające co najmniej tytuł zawodowy magistra i doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią lub jednostką naukową w dziedzinie objętej tematyką zajęć.
  4. koncepcję monitorowania jakości prowadzonych zajęć w objętych projektem uniwersytetach trzeciego wieku i działań na rzecz jej podnoszenia.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie środków finansowych w ramach programu

 1. O przyznanie środków finansowych w ramach programu mogą ubiegać się:
  1. jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”,
  2. podmioty działające na rzecz nauki
   – zwane dalej „beneficjentami”.
 2. Środki finansowe w ramach programu nie mogą być przyznane beneficjentom, dla których stanowiłoby to pomoc państwa zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
 3. W celu realizacji projektu w ramach programu beneficjent podejmie współpracę co najmniej z pięcioma uniwersytetami trzeciego wieku lub podmiotami zamierzającymi rozpocząć prowadzenie tego typu działalności, działającymi na terenie jednego województwa i podpisze z nimi listy intencyjne, które dołączy do wniosku.
 4. Za prawidłową realizację projektu, prawidłowe wydatkowanie przyznanych środków oraz ich rozliczenie odpowiada beneficjent.

Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2016 r., w formie papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Hoża 20, z dopiskiem: „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, lub do biura podawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowalnym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania beneficjenta. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w placówce pocztowej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa: Konkurs

Za: NGO