2000px-POL_Gdynia_COA.svg-257x300

Prezydent Miasta Gdyni

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 

 1. Obsługa merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych

 1. 3 Maja 27/31

81-364 Gdynia, tel.: 58/662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl

 1. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 ze zm.).

III. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowejwww.witkac.pl w terminie do 10 listopada 2016 r., godz. 16:00.
 1. Po złożeniu oferty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 14 listopada 2016 r., godz. 16:00 wygenerowane z generatora potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta wraz z ostatnią stroną złożonej w generatorze oferty podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
 1. W przypadku składania powyższych dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.
 1. Rodzaj zadania oraz termin i warunki jego realizacji:
 2. Planowane do powierzenia zadanie polega na prowadzeniu na terenie miasta Gdyni pięciu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U z 2015 r., poz. 1255) zwaną dalej ustawą oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 1. W jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej pomoc prawna udzielana jest w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie (20 godzin tygodniowo), przy czym proponowany przez organizację rozkład godzin musi być stały w każdym tygodniu.
 1. Jedna oferta musi zakładać zorganizowanie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i udzielanie w nim nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
 1. Dotacja na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może być udzielona tylko jednemu podmiotowi.
 1. Składana oferta musi zakładać i opisywać sposób realizacji działań służących realizacji celu zadania zgodnie z zapisami ustawy, w szczególności:

1) musi zakładać oraz uwzględniać koszty obsługi administracyjno-biurowej punktu;

2) musi zakładać udzielanie porad prawnych w rozumieniu art. 3 ustawy;

3) musi zakładać udzielanie porad prawnych osobom uprawnionym, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy;

4) musi zakładać udzielanie porad prawnych przez osoby uprawnione, zgodnie z art. 5 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 ustawy – liczba osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być wyższa niż pięć osób;

5) musi zakładać dokumentowanie udzielonych porad prawych w sposób określony w art. 4 ust. 2-6; art. 11 ust. 4 i 5 oraz 10;

6) musi określać liczbę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, jaką oferent zamierza prowadzić wraz z proponowanym rozkładem godzinowym dla każdego z punktów zgodnie z zapisem z części IV ust. 2 niniejszego ogłoszenia;

7) musi zakładać udzielanie porad prawnych w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie (przy czym dopuszcza się realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w przedziale godzinowym 8:00 – 20:00, a proponowany przez organizację rozkład godzin musi być stały w każdym tygodniu);

8) musi wskazywać adres punktu, którego dotyczy oferta;

9) musi uwzględniać ryczałtowe koszty wykorzystywania lokalu na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w wysokości 350 zł miesięcznie.

 1. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania osoby uprawnione, określone w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, niezależnie od miejsca zamieszkania.
 1. Działania w ramach zadania będą realizowane w następujących lokalach gminnych, przy czym miejsce realizacji zadania może ulec zmianie na inny lokal gminny wskazany przez ogłaszającego:

1) punkt nr 1 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

2) punkt nr 2 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

3) punkt nr 3 w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

4) punkt nr 4 w lokalu przy ulicy Widnej 8 w Gdyni (81-649);

5) punkt nr 5 w lokalu przy ulicy Żeglarzy 5 w Gdyni (81-126);

 1. W każdym z punktów nieodpłatna pomoc prawna musi być udzielana w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przy czym dopuszcza się realizację nieodpłatnej pomocy prawnej w przedziale godzinowym 8:00 – 20:00, a proponowany przez organizację rozkład godzin musi być stały w każdym tygodniu.
 1. Składane oferty muszą zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2017 r. i zakończy dnia 31 grudnia 2017 r.
 1. Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą.
 1. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

1)      przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych (partycypacja w kosztach utrzymywania lokalu gdzie jest już realizowane inne zadanie finansowane z budżetu miasta, nie stanowi naruszenia tego punktu);

2)      koszty inwestycji, w tym zakup środków trwałych;

3)      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

4)      budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

5)      działalność gospodarczą;

6)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;

7)      działalność polityczną i religijną.

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania:
 2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji zadania objętego niniejszym konkursem wynosi 303 629,40 zł.
 3. Wysokość środków publicznych przewidzianych na dofinansowanie realizacji jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wynosi 60 725,88 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji:
 2. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016, poz. 1300).
 4. Oferta musi być złożona przez organizację pozarządową albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która(-y) spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (doświadczenie należy udokumentować);

2) przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

3) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania o zapewnieniu poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem oraz o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;

4) spełnia wymóg określony w art. 11 ust. 11 ustawy.

 1. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz ostatnia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).
 2. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.
 3. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

1)      umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie);

2)      statut oferenta/oferentów;

3)      ankieta/ankiety Gdyńskiego Banku o Organizacjach Pozarządowych;

4)      dokumentacja wykazująca spełnienie warunku, o którym mowa w art. 11 ust. 6 pkt 1 ustawy oraz dokumentująca poziom tego doświadczenia – jego aspekt czasowy oraz zakres przedmiotowy (m.in. zaświadczenia o udzielaniu porad, kserokopie umów realizacji zadań publicznych, listy intencyjne, oświadczenia);

5)      oświadczenie o spełnianiu wymogu określonego w art. 11 ust. 11 ustawy;

6)      oświadczenie o spełnianiu wymogu określonego w art. 11 ust. 6 pkt 3 ustawy;

7)      przedwstępne umowy współpracy (promesy lub umowy) z osobami, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 ustawy, które będą udzielać nieodpłatnych porad prawnych;

8)      listę osób uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie pomocy prawnej, o których mowa w pkt 7 – liczba osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w jednym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nie może być wyższa niż pięć osób;

9)      inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie, w tym, dokumenty oraz zobowiązania, o których mowa w art. 11 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy, oraz dokumenty potwierdzające dysponowanie lokalem w przypadku deklaracji dysponowania lokalem, o której mowa w części IV ust. 6 pkt 1 ogłoszenia.

 1. Fotokopie (skan) załączników poświadczone za zgodność notarialnie lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie przewidzianym dla otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
 1. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta, któremu zostanie przyznana dotacja.
 1. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).  

5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.  

15

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.  

 

10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie. 30

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów

Nazwa kryterium Wartość punktowa
doświadczenie organizacji w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych ponad wymagane minimum 2 lata (przy uwzględnieniu częstotliwości i zakresu udzielanej dotychczas pomocy prawnej); 0-20 punktów
doświadczenie w udzielaniu poradnictwa prawnego osób, które udzielać będą porad prawnych (przy uwzględnieniu rodzaju uprawnienia do udzielania pomocy oraz przy uwzględnieniu częstotliwości i zakresu udzielanej dotychczas pomocy prawnej); 0-10 punktów
udzielanie porad przez adwokatów, radców i doradców podatkowych – zamiast osób określonych w art. 11 ust. 3 pkt 2; 0-5 punktów
ocena dokonanej przez oferenta diagnozy potrzeb realizacji zadania (przy uwzględnieniu specyfiki lokalnej); 0-5 punktów

 

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 listopada 2016 r.
 2. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

VIII. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe w 2016 roku udzielono dotacji w wysokości 307.145,60 zł

Link do generatora ofert https://www.witkac.pl/

Za: UM Gdynia